Huurcontract tussen particulieren

Geniet van je vakantie met een gerust hart. Yescapa voorziet een verhuurcontract dat zowel huurder als verhuurder beschermt!

Voordat je op weg gaat, moet je ervoor zorgen dat je het ondertekende huurovereenkomst in je bezit hebt. Het zal de huur veilig stellen doordat alle nodige informatie erin staat, alsmede een inventaris van de inrichting en uitrusting, zodat je in geval van een incident verzekerd bent.

Dit huurcontract zal worden doorgestuurd zodra de huurreservatie is bevestigd en de vereiste documenten door ons team werden gevalideerd.

Het is op elk moment beschikbaar op je account.
Er is een pdf-versie beschikbaar die je kan afdrukken of een digitale versie op de mobiele app: spreek vóór de dag van vertrek af welke optie het beste bij jullie past en vul de het uitgifteformulier op de dag van vertrek in.

Klaar om te vertrekken?


Clausules van het huurcontract voor campers

In toepassing van de bepalingen van de artikelen 1713 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, wordt overeengekomen dat de eigenaar het volgende voertuig aan de huurder zal verhuren op niet-beroepsmatige basis, voor de prijs en de kosten en voorwaarden die hieronder zijn bepaald.

Het op dat moment gehuurde voertuig is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en privégebruik als recreatievoertuig. Yescapa kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een verkeerd gebruik van het voertuig of voor schade die daaruit voortvloeit.

De bestuurder(s) van het op dat moment gehuurde voertuig verklaart/verklaren dat hij/zij in het bezit is/zijn van een geldig rijbewijs dat vereist is om het gehuurde voertuig te besturen, overeenkomstig de kenmerken en de M.T.M. (Maximaal Toegelaten Massa) van het voertuig. Bestuurders moeten voldoen aan de leeftijds- en rijbewijsvoorwaarden volgens de afgesloten verzekering, zoals aangegeven op de pagina Verzekering camperverhuur. Het voertuig mag alleen worden bestuurd door de bestuurder(s) die in het huurcontract is/zijn vermeld.

De huurder is persoonlijk en contractueel aansprakelijk bij de ondertekening van de huurovereenkomst zoals beschreven in artikel 9.

Le locataire ne peut céder, sous-louer ou prêter le véhicule loué à qui que ce soit pour quelque motif que ce soit. Cependant, en cas de nécessité de réparation du véhicule, les salariés d’un garage mécanique et/ou la dépanneuse sont habilités à manipuler le véhicule, à condition que le propriétaire ait été prévenu au préalable et qu’il ait donné son accord écrit.

De huurder bepaalt zijn kilometerpakket wanneer hij zijn huuraanvraag doet bij de verhuurder. Het kilometerpakket wordt in herinnering gebracht op het moment van de samenvatting van de aanvraag vóór de betaling en wordt vermeld op het huurcontract. De partijen aanvaarden dit contractueel bij de ondertekening van het contract en kunnen dit later niet meer betwisten.

De eigenaar heeft het recht een vergoeding te eisen indien het contractueel overeengekomen aantal kilometers is overschreden, volgens het eenheidstarief dat in de advertentie is vermeld en in het contract is weergegeven. Elke overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder waarin een ander kilometerpakket wordt overeengekomen, moet schriftelijk op de huurovereenkomst worden vermeld.
In geval van overschrijding van het in het contract toegestane aantal kilometers, verbindt de huurder zich er uitdrukkelijk toe het verschil te betalen tegen het in het huurcontract vermelde tarief. Het bedrag moet, voor zover mogelijk, worden betaald bij het invullen van het teruggaveformulier.

De huurder wordt pas van zijn contractuele aansprakelijkheid ontheven bij de teruggeven van het voertuig, de bijgevoegde documenten en de sleutels aan de eigenaar op voorwaarde dat:

 • geen boete voor een overtreding tijdens de huurperiode wordt ontvangen door de verhuurder;
 • geen tolgelden of dergelijke op de datum van de verhuur worden ontvangen door de eigenaar;
 • geen inwendige en/of uitwendige schade wordt geconstateerd en gerapporteerd op het teruggaveformulier.

In het andere geval blijft de huurder jegens de verhuurder gebonden en moet hij de bepalingen van het contract naleven totdat de oplossing voor het incident of het (de) probleem(en) is verklaard.
In geval van ontvangst van een boete voor een overtreding tijdens de huurperiode, is de huurder verplicht deze te betalen op vertoon van de boete.
In het geval dat de eigenaar een tol of dergelijke ontvangt dat tijdens de huurperiode is geleend, zal de eigenaar het bewijs van deze passages moeten overleggen en zal Yescapa de onmiddellijke betaling van deze bedragen van de huurder eisen. De huurder is verplicht deze op eerste verzoek te betalen. Indien mogelijk kan de bankkkaart die gebruikt werd bij de betaling van de huur gebruikt worden voor de terugvordering van de gelden.
Indien de huurder het interieur en/of de buitenkant van het voertuig beschadigt, blijft zijn aansprakelijkheid bestaan en moet hij het bedrag van de herstellingen of het bedrag van het toegepaste franchise betalen.
Het voertuig en alle toebehoren die ter beschikking werden gesteld aan de huurder, moeten in dezelfde staat worden teruggegeven zoals die werden ontvangen bij het begin van de huur. Het verlies of de beschadiging, zelfs gedeeltelijk, van het voertuig of de accessoires verplicht de huurder financieel tot betaling van het totale bedrag van de reparaties, tegen neerlegging van een offerte of een factuur (afhankelijk van het type reparatie), zodra zijn verantwoordelijkheid wordt genomen volgens het teruggaveformulier of elk ander relevant element (aanrijdingsformulier, ooggetuige, benadeelde derde partij). Indien de waarborgsom in het kader van de verhuur door Yescapa wordt beheerd, machtigt de huurder Yescapa om het bedrag van de verschuldigde bedragen in te houden, volgens de modaliteiten die in artikel 11 zijn uiteengezet.
De teruggave van het gehuurde voertuig dient te geschieden op een zeer goed verlichte plaats, zodat het teruggaveformulier kan worden opgemaakt voor een teruggave in goede staat. Deze teruggave moet door dezelfde personen worden uitgevoerd die het innameformulier heeft opgemaakt. Alle delen en oppervlakken van het voertuig moeten worden onderzocht, ook de bovenkant van het voertuig.

De eigenaar kan het beheer van het uitgifteformulier toevertrouwen aan een andere persoon, op voorwaarde dat dit dezelfde persoon is bij het vertrek en de terugkeer van de huur. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om vóór de overdracht aan de huurders de contactgegevens door te geven van de persoon die verantwoordelijk is voor het uitgifte- en innameformulier.

Retard de l'une des parties

Par défaut, l’horaire de récupération du véhicule est fixé à 9h pour une récupération dès le matin du jour de départ et à 14h pour une location à partir de l’après-midi. Quant à l’horaire de restitution du véhicule, il est fixé, par défaut, à 12h pour un retour le matin et à 20h pour une location jusqu’en fin d’après-midi. Ces horaires sont donnés à titre indicatif et s’appliquent, à défaut d’accord contraire entre les deux parties. Tout retard du propriétaire ou du locataire à l'état des lieux d'entrée et/ou de sortiedu véhicule supérieur à deux (2) heures est facturé selon le principe suivant : au-delà de 2h de retard et jusqu'à 6h de retard, la partie lésée est en droit de réclamer le paiement de 10 euros par heure de retard. Au-delà de 6h, la partie lésée est en droit de réclamer le montant équivalent à une journée de location, majorée de cent pourcent (100%), soit deux jours de location. Cette réclamation est à exercer directement entre les parties avec un règlement des sommes dues par le moyen de paiement convenu entre elles.

Het totale huurbedrag wordt vooraf betaald via het Yescapa platform en de vergoeding voor de eigenaar wordt betaald na afloop van de eerste huurdag. Voor alle eventuele optionele accessoires waarvoor de eigenaar kosten in rekening wil brengen, zal hij de huurder vooraf moeten informeren en een overeenkomst moeten sluiten over het bedrag dat persoonlijk voor vertrek moet worden betaald.

De eigenaar moet, in hoeverre het mogelijk is, het voertuig voorzien van een voor 100 procent (100%) volle brandstoftank. Evenzo moet de huurder het voertuig terugbrengen met een honderd procent (100%) gevulde brandstoftank. In het andere geval moet de huurder het voertuig terugbrengen met hetzelfde brandstofpeil als toen hij het voertuig ophaalde.

Par ailleurs, le propriétaire s'engage à fournir un niveau de gaz suffisant pour effectuer le voyage, l'huile moteur, le liquide de refroidissement, le liquide lave-glace et le cas échéant, les produits destinés à l'usage de la cassette, l'eau du réservoir d'eau propre et l'ad blue, qui sont des consommables inclus dans la rémunération perçue pour la location. En cas de manque de ces éléments le jour du départ ou épuisement durant la location, le locataire devra en faire l'achat et le propriétaire sera tenu de rembourser directement le locataire en espèce ou par virement bancaire sur présentation du ticket de caisse.

In geval van een mechanisch incident tijdens de huur van het voertuig, moet de huurder de eigenaar hiervan verplicht op de hoogte brengen. Het is de huurder zijn verantwoordelijkheid om het voertuig naar een bekwame garage te brengen, vooraf aangegeven door de verzekeringsbijstand. Na de diagnose van de garage kunnen herstellingen of het vervangen van onderdelen nodig zijn om het voertuig weer operationeel te maken. Een schriftelijke toestemming in de vorm van een elektronisch bericht per e-mail ("e-mail") of een sms van de eigenaar moet door de huurder worden verkregen voordat hij de garage toestemming geeft om in te grijpen in het voertuig. Indien de eigenaar instemt met de uitvoering van de herstellingen, mag de huurder de reparatieopdracht aan de vakman geven. De factuur wordt dan door de huurder betaald om de huur voort te kunnen zetten. Het bedrag van de herstelling blijft ten laste van de verantwoordelijke partij, afhankelijk van de oorzaak van het incident.

In geval van een incident of een mechanisch defect dat het voertuig immobiliseert, kan de huurder het voertuig achterlaten in de door de verzekeraar aangeduide garage. De bijstandsverlener zal de huurder informeren over de volgende stappen, afhankelijk van de situatie die zich voordoet. Indien de verantwoordelijkheid van het incident nog niet is toegewezen, zal de huurder moeten wachten op de depanneur om met hem het innameformulier in te vullen De huurder zal ook alle nodige foto's (binnen- en buitenkant) moeten nemen om de staat van het voertuig te bewijzen voordat het wordt weggehaald. In geval van repatriëring door de bijstand, zal de huurder het bedrag van het verschil van ontbrekende brandstof ten opzichte van het uitgifteformulier voor zijn rekening moeten nemen. Indien de eigenaar weigert het voertuig te herstellen of indien het mechanisch defect het voertuig immobiliseert gedurende een periode die langer is dan die voorzien wordt door de verzkering, dan is het aan de eigenaar om zijn voertuig zelf te gaan recupereren in de garage die de nodige herstellingen heeft uitgevoerd. Afhankelijk van de verzekeraar kunnen de vervoerskosten van het vervoer van de eigenaar van zijn woning naar deze garage worden gedekt, volgens de voorwaarden die in het toepasselijke bijstandscontract zijn vastgesteld.

Indien de immobilisatie het gevolg is van een door de huurder veroorzaakt verkeerd gebruik of ongeval, zal de eigenaar de kosten van de "terugreis" naar zijn woning kunnen inhouden op de door de huurder gegeven waarborgsom. Indien de oorzaak van de immobilisatie toeval is of niet kan worden vastgesteld, zullen de kosten van terugkeer naar de eigenaar door deze in gelijke delen worden gedragen, dat wil zeggen 50% voor elke partij bij de overeenkomst. De huurwaarborg kan worden gebruikt om een dergelijke maatregel toe te passen. Indien de immobilisatie van het voertuig het gevolg is van normale slijtage of nalatigheid in verband met het normale onderhoud dat onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar valt, zal de eigenaar verantwoordelijk zijn voor de volledige terugreis als onderdeel van het herstel van het voertuig. Wat de afstand van de repatriëring van het voertuig betreft, moeten alle te bezoeken landen op het huurcontract worden vermeld of onderdeel uitmaken van een schriftelijke overeenkomst met de eigenaar. Bij gebreke daarvan wordt de huurder het volledige bedrag van de terugreis toegewezen.

Dans le cas où l’incident mécanique provient d’une mauvaise utilisation de la part du locataire, d’un tiers ou d’un objet fixe et que le locataire est reconnu responsable, ce dernier sera alors tenu de payer l’ensemble des réparations engendrées et ne pourra prétendre à aucun remboursement proportionnel aux jours non consommés. Les frais d'assurance et de services ne seront pas remboursables.

Indien het mechanisch incident het gevolg is van normale en regelmatige slijtage van de mechanica of van slecht onderhoud van het voertuig, dan wordt de eigenaar aansprakelijk gesteld en zal hij de kosten van de reparaties op zich moeten nemen. Indien de huurder dit bedrag heeft voorgeschoten, is de eigenaar verplicht dit terug te betalen tegen neerlegging van de desbetreffende facturen. De huurder verbindt zich ertoe de genoemde herstellingen uitsluitend te laten uitvoeren door een bevoegde garage die gemachtigd is om de herstellingen uit te voeren. Hij kan alleen van zijn verantwoordelijkheid worden ontheven door het bewijs te leveren dat het (de) mechanisch(e) incident(en) het gevolg is (zijn) van normale en regelmatige slijtage van de mechanica of van slecht onderhoud van het voertuig door de eigenaar. Het bewijs kan worden geleverd met behulp van een beëdigd deskundige.

Indien het onmogelijk is de verantwoordelijkheid voor het incident vast te stellen, wordt overeengekomen dat de eigenaar en de huurder de verantwoordelijkheid en de kosten van de reparaties op zich nemen op een 50/50 basis.

De eigenaar verbindt zich ertoe een voertuig ter beschikking te stellen dat perfect werkt, rijdt en netjes is, na controle van de bandenslijtage en de bandenspanning, met een volle brandstoftank, een gaspeil voldoende voor de huurperiode, reiniging van de toiletcassette, lediging van vuilwatertank,gereinigd interieur en exterieur en ontsmet volgens de procedure aangegeven in de huurovereenkomst. De inontvangstneming van het voertuig door de huurder houdt in, behalve in het geval van een schriftelijke vermelding op het huurcontract, dat de huurder de perfecte staat van werking, het rijgedrag en de netheid van het voertuig valideert.

Beide partijen moeten het huurcontract invullen. Het uitgifte- en innameformulier moet verplicht worden opgemaakt op de dag van vertrek en de dag van terugkeer. Beide partijen mogen hun exemplaar in hun eigen taal opstellen; de beschreven gegevens moeten op elk van de exemplaren overeenstemmen. De eigenaar verbindt zich ertoe alle belangrijke elementen van zijn voertuig te controleren, zoals de airconditioning, de verwarming, de boiler, de koelkast, de oven en het kookvuur (niet-exhaustieve lijst) tijdens het uitgifteformulier alsook bij de teruggave van het voertuig in aanwezigheid van de huurder. Hij zal met name op het huurcontract de vervaldatum van de gasleidingen moeten noteren indien het voertuig daarmee is uitgerust.

De eigenaar verbindt zich ertoe om met zijn voertuig te rijden en enkele manoeuvres uit te voeren in aanwezigheid van de huurder om elke mogelijke anomalie (verdacht geluid, defect, ...) op te sporen, de dag van vertrek en de dag van terugkeer van het voertuig.

De eigenaar verbindt zich ertoe zijn voertuig in de best mogelijke staat van netheid te verhuren. In het geval dat de huurder het niet eens is met de staat van netheid in het voertuig, dan is het noodzakelijk om dit aan te geven op het blad van het uitgifteformulier van vertrek, in het daarvoor bestemde vak. De eigenaar wordt dan aangeraden de nodige tijd te nemen om de toestand van zijn voertuig bij te stellen. Indien, na deze reiniging of dit voorstel, de huurder opnieuw het ter beschikking gestelde voertuig weigert, kan de reden van de reiniging van het voertuig niet worden aangevoerd om de huur te annuleren en zal er geen terugbetaling mogelijk zijn aan de huurder: de eigenaar zal zijn vergoeding ontvangen zoals oorspronkelijk gepland. Indien de eigenaar het voertuig niet wenst te reinigen en de huurder weigert het voertuig in ontvangst te nemen, is het aan de huurder om het bewijs te leveren van de non-conformiteit van de staat van netheid (foto's, video's, ...): deze moeten zo snel mogelijk per e-mail naar het bedrijf Yescapa worden gestuurd. De huurder dient de huur onmiddellijk op te zeggen via zijn Yescapa-account voor het laatste uur van de eerste huurdag (theoretische vertrekdag). In het geval dat Yescapa van mening is dat het voertuig niet in een optimale staat van netheid was, behoudt het platform zich het recht voor om aan de eigenaar een volledige terugbetaling te vragen.

De eigenaar verbindt zich ertoe alle herstellingen aan het voertuig te betalen die niet het gevolg zijn van een fout van de huurder en die voortvloeien uit een normaal gebruik van het voertuig. In geval van vooruitbetaling van de reparatiekosten door de huurder, verbindt de eigenaar zich ertoe deze terug te betalen tegen voorlegging van bewijsstukken, waarvoor de eigenaar vooraf en uitdrukkelijk zijn toestemming aan de huurder zal hebben gegeven om over te gaan tot de werkzaamheden die strikt noodzakelijk en vereist zijn voor de situatie. Deze verzoeken en toestemmingen moeten schriftelijk worden gedaan in de vorm van een elektronisch bericht via e-mail of via sms.

En cas de panne ou casse d’un équipement du véhicule résultant d’une usure de l'élément et étant étranger à une mauvaise utilisation du locataire, un dédommagement proportionnel au préjudice causé durant la location pourra être fait par le propriétaire. A titre d’indication veuillez vous référer ci-dessous :

 • Vitale uitrusting (koelkast, airconditioning, verwarming, waterpomp, beddengoed, dakramen)
  1 jour de location pour les locations de 6 jours et moins, 2 jours de location pour les locations entre 7 et 10 jours, 3 jours de location pour les locations de 11 jours et plus.

 • Bijkomende uitrusting (tafel, luifel, autoradio, televisie, vaatwerk)
  1/2 journée de location pour les locations de 6 jours et moins, 1 jour de location pour les locations entre 7 et 10 jours, 1,5 jours de location pour les locations de 11 jours et plus.

In het geval dat er schade wordt vermeld op het innameformulier bij teruggave dat niet op het uitgifteformulier staat, moet de eigenaar het volledige bedrag van de waarborg bijhouden en dit vermelden in het huurcontract op de daarvoor bestemde plaats. De waarborg wordt door de eigenaar pas geïnd nadat de schade is begroot en de aansprakelijkheid voor de schade formeel is vastgesteld. Een minnelijke schikking wordt sterk aangemoedigd, maar bij gebrek aan een onderling akkoord tussen beide partijen, moeten de eigenaar en de huurder de schade binnen 24 uur na het einde van de huurperiode aangeven via het formulier dat beschikbaar is op Yescapa. In geval van schade aan het voertuig vóór de verhuur, is de eigenaar verplicht de volgende huurder te verwittigen om een mogelijke financiële regeling of een regeling in natura overeen te komen.

De eigenaar is verplicht de staat van de banden te controleren. Het is noodzakelijk ze om de 5 (vijf) jaar te vervangen. Yescapa vraagt eigenaren om foto's te nemen van elke band van het voertuig voor de eerste huur van het jaar. Bij elk incident zal de huurder de beschadigde band moeten bewaren en/of een foto van de band moeten maken en in het bijzonder de viercijferige code van de DOT (leeftijd van de band).

Bij een lekke band is de huurder verantwoordelijk. 75% van de kosten van het vervangen van de banden (beschadigde band en tweede band van dezelfde as) zal voor de huurder zijn. De resterende 25% zullen aan de eigenaar in rekening worden gebracht.

In het geval van een klapband:

 • Banden ouder dan 5 (vijf) jaar: De eigenaar is volledig verantwoordelijk voor de klapband. Als er gevolgschade aan het voertuig ontstaat, kan de franchise niet op de huurder worden verhaald. De herstelling blijft de verantwoordelijkheid van de eigenaar.
 • Banden van 5 (vijf) jaar en jonger: als deze klapband niet het gevolg is van een incident dat verband houdt met het gedrag van de huurder (botsing tegen een vast lichaam bijvoorbeeld), blijft de eigenaar verantwoordelijk voor de herstelling en blijft de totale schade als gevolg van de klapband te zijnen laste zonder dat enige vergoeding van de huurder wordt geëist.

Yescapa kan de eigenaar om het volgende vragen:

 • Het ingevulde en ondertekende huurcontract;
 • Factuur aankoop banden;
 • Foto's van de banden;
 • De diagnose van de garage.

Indien de verzerkering van Yescapa een onderzoek van het dossier eist (in geval van gevolgschade aan het voertuig) en indien de elementen het toelaten, kan de gemandateerde deskundige de oorsprong van de klapband bepalen, evenals de verantwoordelijkheid van de eigenaar of de huurder.

In het geval dat het onmogelijk is om een uitspraak te doen over de oorsprong van de klapband, behoudt Yescapa zich het recht voor om een gedeelde verantwoordelijkheid in te stellen, wat een 50/50 regeling inhoudt voor de eigenaar en de huurder.

Dans le cas d’une interruption de location suite à une panne du véhicule où la responsabilité du locataire ne peut être imputée, le propriétaire s’oblige à rembourser au locataire le montant correspondant aux jours et aux kilomètres non consommés. Ledit remboursement sera effectué directement entre les parties. Le propriétaire expose sa seule responsabilité quant à ce remboursement. En l’absence dudit remboursement, le locataire pourra engager des démarches légales à l’encontre du propriétaire

Si ladite panne se produit dans les premières 48h de la location, le propriétaire sera tenu de rembourser intégralement la location. Yescapa se réserve le droit de retarder le virement de la rémunération du propriétaire en cas de signalement d'une panne dans les premières 48h de la location dans l'attente d'éléments permettant de vérifier la responsabilité de la panne.

La société Yescapa se réserve le droit d'exiger un diagnostic d'un garage compétent si celui-ci s'avère nécessaire pour attribuer la responsabilité de la réparation. Le propriétaire s'oblige à effectuer les démarches pour obtenir ce diagnostic sur simple demande de l'équipe Yescapa.

Dans le cas où la responsabilité de la panne ne pourrait être déterminée, le propriétaire s'oblige à un remboursement de 50% de sa rémunération et le prorata journaliers du forfait kilométrique non consommé.

Concernant le nettoyage intérieur, extérieur et cassette du véhicule, le locataire ne saurait être tenu responsable financièrement d'un nettoyage non réalisé du fait d'une interruption de la location lorsque sa responsabilité n'est pas engagée ou est partiellement engagée.

De huurder is verplicht de huurovereenkomst af te drukken in de taal die hij via zijn Yescapa-account gebruikt, zodat beide partijen bij de overeenkomst over dezelfde formulieren beschikken. Beide partijen moeten in hun eigen taal schrijven. Zij kunnen een beroep doen op de firma Yescapa voor elke behoefte aan interpretatie, tijdens de openingsuren van de dienst.

De huurder heeft het recht om de huur te weigeren indien de belangrijkste kenmerken van het voertuig niet overeenstemmen met de beschrijving van de advertentie op het Yescapa-platform. Het voertuig moet overeenkomen met de interieur- en exterieurfoto's die op de Yescapa-website worden voorgesteld. In geval van betwisting moet de huurder het bewijs leveren van de non-conformiteit van het voertuig (foto's, video's, enz.) De huurder moet de goede werking van het voertuig en van alle uitrusting verzekeren tijdens het uitgifteformulier op het moment van vertrek. Door het voertuig in bezit te nemen, begint de huurder met de huur en kan hij vervolgens geen aanspraak maken op een terugbetaling of een commerciële geste van Yescapa met betrekking tot de staat van het voertuig.

De huurder moet ervoor zorgen dat het voertuig op slot is bij het verlaten. Hij mag zijn persoonlijke bezittingen niet in het zicht achterlaten en moet alle nodige maatregelen nemen om diefstal te voorkomen. Noch de eigenaar, noch Yescapa kan verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van de huurder en passagiers. In geval van poging tot inbraak of diefstal, en zonder dat er sprake is van een geïdentificeerde of identificeerbare derde, is alle schade ten gevolge van de inbraak of diefstal voor rekening van de huurder.

In geval van een ongeval en/of schade aan het voertuig (interieur en/of exterieur), verbindt de huurder zich ertoe de eigenaar en de maatschappij Yescapa onmiddellijk op de hoogte te brengen via telefoon en/of e-mail.

De huurder dient de eigenaar en Yescapa telefonisch en/of per e-mail op de hoogte te stellen van alle onderhouds- of herstellingswerken die aan het voertuig worden uitgevoerd. De factuur kan dan door de huurder worden betaald om de huur voort te zetten. Het bedrag van de herstelling blijft ten laste van de verantwoordelijke partij, afhankelijk van de oorsprong van het incident.

De in dit huurcontract aangewezen bestuurder(s) moet(en) verplicht houder zijn van een rijbewijs categorie B voor het besturen van een voertuig met een M.T.M. van 3,5 ton of minder. De bestuurders moeten verplicht de minimumleeftijd en het minimum aantal jaren in het bezit zijn van een rijbewijs respecteren, die worden vereist door de verzekering die op de verhuur van toepassing is of, bij gebreke daarvan, door de eigenaar in zijn advertentie worden geëist. si locataire n'est pas responsable

De huurder verbindt zich ertoe het voertuig zorgvuldig te onderhouden en dezelfde voorzorgsmaatregelen te nemen alsof het zijn eigen voertuig is en alle controles uit te voeren die in de huidige omstandigheden verplicht zijn. De huurder is verplicht het voertuig gedurende de gehele huurovereenkomst en zolang de huurder het voertuig heeft, het op een normale, constante en regelmatige wijze te onderhouden.

De huurder draagt alle kosten van herstellingen aan het voertuig die noodzakelijk zijn of draagt de toepasselijke verzekeringspremies, indien de schade het gevolg is van zijn persoonlijk handelen, van derden bij de huurovereenkomst of schade veroorzaakt door een niet-geïdentificeerde derde.

De huurder verbindt zich ertoe het voertuig in perfect werkende staat en netheid terug te bezorgen, met een volle brandstoftank, een gereinigde toiletcassette, een geledigde vuilwatertank en een gereinigd interieur en exterieur. Deze voorwaarden moeten in dezelfde staat zijn als die in het begin van de huur. Bij het niet naleven van dergelijke retourvoorwaarden en behoudens een andersluidende vermelding op bladzijde 3 van het contract, heeft de eigenaar het recht boetes te eisen overeenkomstig de onderstaande tabel:

Nalatigheid Boete
Niet geledigde cassette (WC) 50 EUR
Geen volle schoonwatertank 5 EUR
Niet geledigde vuilwatertank 15 EUR
Buitenkant voertuig (vlekken/stof op de carrosserie, velgen, voorruit) niet schoongemaakt en niet in overeenstemming met de oorspronkelijke staat. 15 EUR
Properheid van het interieur (gebruikssporen in de keuken en badkamer, niet geveegde vloeren, aanwezigheid van afval) niet in overeenstemming met de oorspronkelijke staat. 40 EUR voor een campervan
80 EUR voor een buscamper of mobilhome

Deze sancties kunnen worden gecumuleerd naargelang de staat waarin het voertuig zich bevindt in vergelijking met de staat van netheid die bij het uitgifteformulier is aangekondigd. Indien de huurder een door de eigenaar in zijn advertentie vastgestelde leefregel aan boord overtreedt, stelt hij zich bovendien bloot aan de volgende sancties:

Leefregels aan boord Boete
Verboden te roken aan boord 50 EUR
Huisdieren aan boord 50 EUR

Indien echter de staat van bevuiling van het voertuig de tussenkomst van een reinigingsbedrijf vereist, zal deze dienst op kosten van de huurder worden uitgevoerd tegen het voorleggen van de factuur. Deze dienst kan niet worden gecombineerd met een van de hierboven vermelde sancties.

Het (de) bedrag(en) moet(en) op de dag van teruggave van het voertuig rechtstreeks worden betaald aan de eigenaar, als onderhoudskosten van het voertuig die deze laatste eventueel persoonlijk moet maken. In geval van immobilisatie van het voertuig waardoor de huurder het voertuig moet verlaten, indien de immobilisatie te wijten is aan verkeerd gebruik of een ongeval veroorzaakt door de huurder, kan de eigenaar de gegeven waarborg inhouden voor de schoonmaakkosten voorzien in deze clausules. Indien de oorzaak van de immobilisatie toeval is of niet kan worden vastgesteld, moet de huurder het voertuig onder normale omstandigheden in dezelfde staat van vertrek terugbrengen; de reinigingskosten zullen door beide partijen worden gedragen (50% voor elke partij bij het contract). De waarborgsom die als onderdeel van de huur wordt gegeven, kan worden gebruikt om een dergelijke maatregel toe te passen. Indien de immobilisatie van het voertuig het gevolg is van normale slijtage of nalatigheid in verband met het normale onderhoud waarvoor de eigenaar verantwoordelijk is, zal de eigenaar geen aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor de reiniging van het interieur of de buitenkant, noch zal hij enig bedrag kunnen inhouden, aangezien de huurder na de immobilisatie niet in staat zal zijn de reiniging in optimale omstandigheden uit te voeren.

Le locataire ne saurait abandonner la location qu'en cas de décision de la compagnie d'assistance suite à une panne du véhicule. Si le locataire venait à abandonner le véhicule pour tout autre motif, celui-ci perdrait automatiquement le droit au remboursement du dépôt de garantie, serait responsable financièrement pour le rapatriement du véhicule au domicile du propriétaire ainsi que pour les dommages causés au véhicule jusqu’au rapatriement dudit véhicule au domicile du propriétaire.

Het gebruik van het voertuig gedurende de gehele huurperiode is alleen toegestaan in de landen die op het moment van de aanvraag werden aangegeven. Indien de huurder de door de eigenaar op zijn advertentie aangegeven beperkingen niet respecteert, is de huurder blootgesteld aan een financiële boete van vijftig (50) euro, in te houden op de borgsom door de eigenaar. In geval van immobilisatie van het voertuig ten gevolge van een panne of een incident die zich in een land heeft voorgedaan met een voertuig waar reizen naar dat land verboden was volgens de eigenaar, is de huurder blootgesteld aan het dragen van bijkomende kosten voor de repatriëring van het voertuig.

Beide partijen moeten het huurcontract invullen. Het contract kan op papier of in digitale vorm worden opgesteld. Het contract is beschikbaar in de taal die gekozen werd op Yescapa. Opgelet, indien de huur in Portugal plaatsvindt, zal de huurder wettelijk verplicht zijn een huurcontract in de Portugese taal voor te leggen. Het uitgifte- en innameformulier moeten verplicht worden opgemaakt op de dag van vertrek en de dag van terugkeer.

In het geval dat het voertuig tijdens de huurperiode oppervlakkige schade van esthetische aard vertoont (zie onderstaande tabel), dient de eigenaar voorrang te geven aan een herstelling in plaats van vervanging van het voorwerp, dat aan de huurder in rekening zal worden gebracht. Onder oppervlakkige schade van esthetische aard wordt verstaan schade aan het interieur van het voertuig, die niet door de huurverzekering wordt gedekt, zoals de volgende:

Type beschadiging van het oppervlak Plaats van de schade
Onuitwisbare vlekken (koffie, olie, kauwgom, enz.) Stof (zitmeubelen, kussens, matrassen, gordijnen) of andere soorten oppervlakken
Kras, snee Alle soorten oppervlakken zoals deuren, scheidingswanden, kasten, vloeren, enz.
Barst, schilfering Delicate oppervlakken zoals gootsteen, gootsteenafdekking, wasbak, douche, lampen, tafel, enz.
Kleine bluts Scheidingswanden, deuren, kasten, deur- of kastgrepen/knoppen, enz.
Brandplekken (kleine zoals van sigaret, waterkoker, koffiezetapparaat) Tafel, werkblad, stoffen (kussens, zitting, matrassen), vloeren, enz.
Perforatie Vloeren (lino), stof (kussens, zetels, matrassen) en andere soorten oppervlakken.

Wanneer het herstel van een oppervlakkige beschadiging van esthetische aard onmogelijk is, is de huurder verplicht de eigenaar te vergoeden. De partijen dienen overeen te komen over een passende vergoeding, afhankelijk van de omvang van de schade en de oorspronkelijke prijs van het voorwerp:

 • indien de waarde van het goed minder bedraagt dan 50 EUR: de huurder zal het goed moeten vervangen of een bedrag achterlaten dat gelijk is aan de prijs van een vervangend goed.
 • in het geval van een goed met een waarde van meer dan 50 EUR: de eigenaar zal een schadevergoeding kunnen vragen tot een maximum van 150 EUR, afhankelijk van de omvang van de schade in verhouding tot de grootte en de prijs van het goed. Een esthetische schade mag niet leiden tot de vervanging van een voorwerp met een waarde van meer dan 50 EUR, tenzij de schade het gebruik van het beschadigde voorwerp onmogelijk maakt.

Indien een esthetische schade een verborgen schade blijkt te zijn, d.w.z. dat men heeft geprobeerd om de schade te verbergen, dan wordt de huurder verantwoordelijk geacht en zal hij het bedrag van de herstelling moeten betalen.

De huurder mag geen wijzigingen of onomkeerbare interieur- of exterieuraanpassingen aan het voertuig aanbrengen zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. De huurder moet de verschillende vloeistofpeilen in het voertuig verplicht controleren en bewaken: motorolie, water, vuilwater, stuurvloeistof, ruitensproeivloeistof en koelvloeistof. Indien nodig, moet de huurder betalen voor dat onderhoud.

De huurder moet de bandenspanning van het voertuig regelmatig controleren. Zodra dit nodig blijkt, moet hij de banden oppompen tot de spanning die is aangegeven in de door de fabrikant verstrekte handleiding voor gebruik en onderhoud van het voertuig. Dit document moet aan de huurder worden overhandigd bij het overdragen van het voertuig.

De huurder moet kleine onderdelen van het voertuig die tijdens de huurperiode werden gebruikt of beschadigd, vervangen. Dergelijke kleine onderdelen omvat ruitenwissers, toiletpapier of gloeilampen. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade die door zijn eigen schuld, zijn eigen nalatigheid of die van derden tijdens de huurperiode van het voertuig wordt veroorzaakt. De huurder is als enige verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit het vullen van de brandstoftank met een foute brandstof, het per ongeluk vullen van de brandstoftank met water, of het vullen van de watertank met brandstof.

Voor alle verkeersovertredingen die tijdens de huurperiode door de politie worden vastgesteld, is de huurder strafrechtelijk aansprakelijk. Sancties (boetes, intrekking van punten, ...) zijn volledig ten laste van de huurder voor elke overtreding die wordt gerapporteerd tijdens de effectieve periode van het huurcontract met het gehuurde voertuig. Het bedrijf Yescapa behoudt zich het recht voor om de documenten (identiteitsbewijs en rijbewijs) door te geven aan de bevoegde autoriteiten voor de toewijzing van de boete aan de houder van het huurcontract die verantwoordelijk is voor de overtreding, na overlegging van het door de eigenaar ontvangen bewijs van de overtreding.

Voor elke schade aan de binnen- of buitenkant van het gehuurde voertuig kan een tweede schatting gevraagd worden aan de eigenaar om een vergelijking te maken indien Yescapa dit nodig acht, indien de staat van het voertuig het toelaat om het te verplaatsen naar een tweede garage.

Wanneer de raming van de herstelling lager is dan de franchise, kan een expertise van het voertuig niet worden opgelegd door de verzekering. Hetzelfde geldt voor schade die niet door de verzekering wordt gedekt. In deze twee gevallen komt het bedrag van de herstellingen uitsluitend ten laste van de huurder, indien deze verantwoordelijk is, na overlegging van een offerte of een factuur.

Toutefois, en cas de dommages sur un véhicule de plus de 10 ans (et dont l’élément endommagé n’a pas été remplacé dans les 10 dernières années) un coefficient de vétusté pourrait être appliqué afin de répartir le montant des réparations à charge entre le propriétaire du véhicule et le locataire responsable, sur le principe de la perte de valeur d’un objet due à son usage, son ancienneté ou au progrès technique pour atteindre une valeur résiduelle. Cette répartition du montant à charge pourra intervenir sur les éléments endommagés à partir de la onzième année, à hauteur de 5% par année supplémentaire et pouvant atteindre un maximum de 50% de répartition des coûts entre le propriétaire et le locataire, ceci uniquement en l’absence d’expertise du véhicule. La main d'œuvre et la TVA restent à la charge exclusive du locataire.

Bovendien kan in geval van verergering van een schade (d.w.z. wanneer het beschadigde onderdeel reeds een zichtbare schade had en is aangeduid op het uitgifteformulier) dat verplicht vervangen moet worden omdat een reparatie niet mogelijk is, geen expertise van het voertuig worden uitgevoerd indien het voertuig vóór de huur te grote schade vertoonde. Bij gebrek aan expertise van het voertuig behoudt Yescapa zich het recht voor om een verdeling van het te betalen bedrag tussen de eigenaar en de huurder te bestuderen, volgens het belang van de initiële schade, tot een maximum van 50% tussen de eigenaar en de huurder. In geval van onvoldoende elementen (foto, video) om de initiële slijtage in te schatten, zal het vervangingsbedrag exclusief ten laste van de huurder zijn.

Bij elke beschadiging zal de voorkeur worden gegeven aan de herstelling van het beschadigde element boven vervanging. Indien het (de) beschadigde element(en) echter onherstelbaar is (zijn), zal (zullen) deze moeten worden vervangen door nieuwe exemplaren.

Ceci est le cas même lorsque le dégât concerne une pièce ou un élément isolé qui ne peut-être ni réparée ni changée. Si une casse mineure entraîne l'inutilisabilité d'un équipement, l'équipement devra être entièrement remplacé. Le coût de remplacement est à la charge exclusive de la partie responsable excepté lorsque l'élément cassé est âgé de plus de 10 ans. Dans ce cas, un principe de vétusté s'applique à partir de la onzième année, à hauteur de 5% par année supplémentaire et pouvant atteindre un maximum de 50% de répartition des coûts entre le propriétaire et le locataire. La main d'œuvre et la TVA restent à la charge exclusive du locataire.

In geval van een onderbreking van de huur ten gevolge van een defect of een incident waarbij de verantwoordelijkheid van de huurder in het geding is of nog moet worden vastgesteld, zal de huurder geen aanspraak kunnen maken op terugbetaling van de huurprijs. Bovendien, indien de huurder een vervangwagen wenst om zijn reis voort te zetten, blijft de nieuwe huur ten zijne laste, evenals elk bedrag dat uit deze nieuwe huur voortvloeit, zoals de waarborg.

Deze huurovereenkomst wordt uitdrukkelijk overeengekomen en aanvaard met inachtneming van de geldende wetten en voorschriften. De partijen verbinden zich ertoe een zo gedetailleerd mogelijk uitgifte- en innameformulier op te stellen, die een overzicht geeft van het voertuig op het ogenblik dat het wordt verhuurd en op het ogenblik dat het wordt teruggegeven. Deze twee documenten komen op tegenstrijdige wijze tot stand tussen de partijen en hebben dezelfde bewijskracht; de bewijslast berust bij de partij die de juistheid van de twee formulieren betwist.

De huurder neemt het voertuig in de staat waarin het zich bevindt op de dag dat hij het voertuig in bezit neemt.

Bij gebrek aan een ingevuld uitgifteformulier van de staat waarin het voertuig zich bevindt, wordt de huurder geacht het genoemde voertuig zonder verdere formaliteiten in goede staat en schoon te ontvangen. Zodra de huurder het voertuig in bezit neemt, is de huurder verantwoordelijk voor het gebruik, de controle en de bescherming ervan. Bij teruggave van het voertuig wordt de eigenaar geacht het genoemde voertuig zonder verdere formaliteiten in goede staat en schoon te ontvangen. In geval van schade die bij het innameformulier bij terugkeer wordt gemeld en waarvan de huurder de juistheid betwist, is het aan de huurder om de nodige bewijzen te leveren waaruit blijkt dat hij niet aansprakelijk is voor de schade. Anders kan hij zich niet van zijn verantwoordelijkheid ontdoen.

Gebruik van het voertuig

De huurder geniet van het voertuig en gebruikt het onder normale en conventionele gebruiksomstandigheden.

De huurder verbindt zich er met name toe alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen voor het gebruik, en zich strikt te houden aan de voorschriften van de wegcode of de geldende regelgeving.

Het is verboden voor de huurder om het voertuig te gebruiken:

 • om deel te nemen aan autosportevenementen, voertuigtests en autorijlessen;
 • om goederen of personen te vervoeren tegen vergoeding;
 • voor het trekken, slepen of verplaatsen van een ander voertuig op welke manier dan ook;
 • en overbeladen met een aantal personen of een laadvermogen dat de door de fabrikant opgegeven waarden en eisen overschrijdt;
 • voor het vervoer van ontvlambare, ontplofbare, giftige of gevaarlijke stoffen;
 • om een overtreding te begaan.

Verzekering

Verzekering en assistentie komen overeen met degene die in de reservatieaanvraag zijn vermeld, die tegen betaling van de reservatie worden afgesloten en op het huurcontract worden vermeld.

Voorkomen van schade: In geval van schade zoals een ongeval, diefstal, verlies, brand, schade veroorzaakt door loslopend wild of elke andere schade, dient de huurder onmiddellijk de politie in te lichten. In dergelijke situaties verbindt de huurder zich ertoe een verslag of proces-verbaal op te stellen of te laten opmaken waaruit blijkt onder welke omstandigheden de genoemde schade zich heeft voorgedaan. In geval van dergelijke schade, verbindt de huurder zich ertoe de eigenaar en Yescapa hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen door het sturen van een e-mail.

Indien de huurder een aanrijdingsformulier opstelt, moet dit op de plaats van het ongeval, samen met de andere bij het ongeval betrokken bestuurder, worden ingevuld overeenkomstig de geldende praktijken en voorschriften, zonder dat enig punt wordt ontweken of genegeerd, of zelfs maar gedeeltelijk, onjuist of op een moeilijk leesbare wijze wordt ingevuld. Bij het maken van schetsen moet bijzondere zorgvuldigheid worden betracht. Indien bij het ongeval meerdere voertuigen zijn betrokken, moet de huurder een aanrijdingsformulier opmaken met de bestuurder van het voertuig dat hem voorgaat, en een aanrijdingsformulier met het voertuig dat hem volgt. Indien de andere bestuurder weigert het aanrijdingsformulier van het ongeval in te vullen of te ondertekenen, moet de huurder op zijn minst de nummerplaat van het voertuig van de tegenpartij noteren. De huurder moet dan proberen de getuigenis te verkrijgen van mensen die getuige zijn geweest van het ongeval, of de tussenkomst vragen van een politieagent.

Het naar behoren ingevulde aanrijdingsformulier moet naar de verzekeringsmaatschappij worden verstuurd uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat het vooraf is voorgelegd en gevalideerd door de eigenaar, die verplicht is deze termijn, die een kwestie van openbare orde is, in acht te nemen (art. L. 113-2 van de Wet betreffende de verzekeringen).

De waarborg kan worden gebruikt om de kosten van de herstelling van het voertuig te dekken in geval van schade. Het kan ook worden gebruikt om de franchise van de verzekering te dekken. De waarborg dient tevens ter dekking van de overschreden kilometerlimiet en alle andere bedragen die de reiziger aan de eigenaar verschuldigd is ten gevolge van de huur, overeenkomstig de clausules van het huurcontract. Het beheer van de waarborg hangt af van de ondertekening door beide partijen (reiziger en eigenaar) van het huurcontract en het uitgifte- en innameformulier bij vertrek en terugkeer van het gehuurde voertuig.

In het geval de waarborg wordt beheerd door de eigenaar:

De verhuurder ontvangt persoonlijk de waarborg, waarvan het bedrag op de huurovereenkomst moet worden vermeld. De waarborg kan worden overgemaakt in contanten, per overschrijving of op een andere wijze die vooraf tussen de huurder en de eigenaar is overeengekomen. Indien de waarborgsom op de dag van vertrek niet is overgemaakt, moet de eigenaar de verhuur weigeren en derhalve de onderhavige verhuur annuleren. De huurder zal dan geen terugbetaling krijgen.

Indien het voertuig geen eigenaardigheden vertoont, moet de eigenaar verplicht de waarborgsom terugbetalen bij het terugbrengen van het voertuig.

Indien het voertuig een of meerdere gebreken vertoont, moet de eigenaar de volledige waarborgsom inhouden totdat het bedrag van de uit te voeren herstellingen bekend is. Het bedrag van de waarborg moet in het huurcontract worden vermeld in de daarvoor bestemde ruimte.

En cas de dépassement du forfait kilométrique, de combustible non restitué, de retard du locataire supérieur à 2h et/ou de négligence avérée (voir article 9), le propriétaire devra conserver et encaisser le montant indiqué pour les cas pré-cités conformément aux présentes clauses après l'avoir indiqué dans l'état des lieux qui doit impérativement être signé par les deux parties.

De waarborg kan worden gebruikt ter dekking van tolgelden of boetes die de huurder bij terugkeer aan de eigenaar moet aangeven. Indien er bij de teruggave van het voertuig geen voorziening is getroffen en er later aan de eigenaar tolgelden en/of boetes in rekening zijn gebracht op data die overeenkomen met een huurperiode, blijft de huurder aansprakelijk voor dit bedrag en verantwoordelijk voor eventuele bijbehorende sancties (verlies van punten, intrekking rijbewijs, ...).

In het geval dat de waarborg wordt beheerd door Yescapa:

De huurder machtigt uitdrukkelijk Yescapa om de verschuldigde bedragen terug te vorderen, tot een maximum van €2000. Indien het voertuig één of meerdere anomalieën vertoont, heeft de eigenaar 72 uur na de teruggave van het voertuig om Yescapa te informeren en een maximale periode van één week om een offerte voor te leggen. De aldus gemelde onregelmatigheden moeten dezelfde zijn als die welke zijn vermeld op de twee respectieve exemplaren van het innameformulier, die door beide partijen naar behoren zijn ingevuld en ondertekend. De eigenaar heeft het recht de huurder persoonlijk een schadevergoeding te vragen bij het terugbrengen van het voertuig, indien de kosten van de schadevergoeding/compensatie minder dan 100 euro bedragen.

Quel que soit le mode de gestion du dépôt de garantie, le locataire lorsqu'il est reconnu responsable d'un dommage et/ou d'une pénalité, est engagé à hauteur du montant total et ne saurait refuser d'honorer le règlement dudit montant, celui-ci pouvant excéder le montant du dépôt de garantie.

Voor een snelle afhandeling van eventuele schade verdient een minnelijke schikking de voorkeur. De waarborg en de aanwijzingen van de huidige clausules stellen de partijen in staat een minnelijke schikking te treffen. Indien er echter een conflict is tussen de partijen, biedt Yescapa een bemiddelingsdienst aan. Ons team beschikt niet over de bevoegdheid van een advocaat of een juridische afdeling en biedt ondersteuning op basis van deze clausules en zijn ervaring als bemiddelingsplatform. De tussenkomst van onze ombudsdienst zal negenenveertig euro (€49) kosten en worden aangerekend aan de partij die in gebreke blijft of zal gelijk verdeeld worden tussen de eigenaar en de huurder indien de schade niet formeel aan een van de partijen kan worden toegeschreven.

Tegelijkertijd, of in geval van mislukking, hebben beide partijen de mogelijkheid om namens hen een zaak te openen bij de bevoegde rechter. De partijen bij het contract kunnen zich wenden tot de plaatselijke rechtbank, die bevoegd is voor geschillen onder de 4000 euro.