Huurcontract tussen particulieren

Geniet van je vakantie met een gerust hart. Yescapa voorziet een verhuurcontract dat zowel huurder als verhuurder beschermt!

Voordat je op weg gaat, moet je ervoor zorgen dat je het ondertekende huurovereenkomst in je bezit hebt. Het zal de huur veilig stellen doordat alle nodige informatie erin staat, alsmede een inventaris van de inrichting en uitrusting, zodat je in geval van een incident verzekerd bent.

Dit huurcontract zal worden doorgestuurd zodra de huurreservatie is bevestigd en de vereiste documenten door ons team werden gevalideerd.

Het is op elk moment beschikbaar op je account.
Er is een pdf-versie beschikbaar die je kan afdrukken of een digitale versie op de mobiele app: spreek vóór de dag van vertrek af welke optie het beste bij jullie past en vul de het uitgifteformulier op de dag van vertrek in.

Klaar om te vertrekken?


Clausules van het huurcontract voor campers

In toepassing van de bepalingen van artikel 1713 en volgende van het Frans Burgerlijk Wetboek, wordt overeengekomen dat de privé-eigenaar het op het moment van de reservering ter beschikking gestelde voertuig op niet-beroepsmatige basis verhuurt aan de huurder, tegen de overeengekomen vergoeding en onder de hieronder bepaalde kosten en voorwaarden. Wanneer zelfstandige ondernemers en verhuurders die op professionele basis verhuren, verzekerd zijn bij een verzekeringsmaatschappij die partner is van Yescapa, zijn de hieronder vermelde kosten en voorwaarden van toepassing. Elke wijziging van het contract of de clausules ervan doet de bemiddelingsbevoegdheid van Yescapa teniet.

Het op dat moment gehuurde voertuig is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en privégebruik als recreatievoertuig. Yescapa kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een verkeerd gebruik van het voertuig of voor schade die daaruit voortvloeit.

De bestuurder(s) van het op dat moment gehuurde voertuig verklaart/verklaren dat hij/zij in het bezit is/zijn van een geldig rijbewijs dat vereist is om het gehuurde voertuig te besturen, overeenkomstig de kenmerken en de M.T.M. (Maximaal Toegelaten Massa) van het voertuig. Bestuurders moeten voldoen aan de leeftijds- en rijbewijsvoorwaarden volgens de afgesloten verzekering, zoals aangegeven op de pagina Verzekering camperverhuur. Het voertuig mag alleen worden bestuurd door de bestuurder(s) die in het huurcontract is/zijn vermeld.

De huurder is persoonlijk en contractueel aansprakelijk bij de ondertekening van de huurovereenkomst zoals beschreven in artikel 9.

De huurder mag het gehuurde voertuig niet afstaan, onderverhuren of uitlenen aan wie dan ook, om welke reden dan ook. Indien het voertuig echter moet worden gerepareerd, hebben de werknemers van een garage het recht het voertuig te behandelen, mits de eigenaar daarvan vooraf in kennis is gesteld en zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven.

De huurder bepaalt zijn kilometerpakket wanneer hij zijn huuraanvraag doet bij de verhuurder. Het kilometerpakket wordt in herinnering gebracht op het moment van de samenvatting van de aanvraag vóór de betaling en wordt vermeld op het huurcontract. De partijen aanvaarden dit contractueel bij de ondertekening van het contract en kunnen dit later niet meer betwisten.

De eigenaar heeft het recht een vergoeding te eisen indien het contractueel overeengekomen aantal kilometers is overschreden, volgens het eenheidstarief dat in de advertentie is vermeld en in het contract is weergegeven. Elke overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder waarin een ander kilometerpakket wordt overeengekomen, moet schriftelijk op de huurovereenkomst worden vermeld.
In geval van overschrijding van het in het contract toegestane aantal kilometers, verbindt de huurder zich er uitdrukkelijk toe het verschil te betalen tegen het in het huurcontract vermelde tarief. Het bedrag moet, voor zover mogelijk, worden betaald bij het invullen van het teruggaveformulier.

De huurder wordt pas van zijn contractuele aansprakelijkheid ontheven bij de teruggeven van het voertuig, de bijgevoegde documenten en de sleutels aan de eigenaar op voorwaarde dat:

 • geen boete voor een overtreding tijdens de huurperiode wordt ontvangen door de verhuurder;
 • geen tolgelden of dergelijke op de datum van de verhuur worden ontvangen door de eigenaar;
 • er is geen schade aan de buitenkant en/of binnenkant geconstateerd en genoteerd op het teruggaveformulier.

In het andere geval blijft de huurder jegens de verhuurder gebonden en moet hij de bepalingen van het contract naleven totdat de oplossing voor het incident of het (de) probleem(en) is verklaard.
In geval van ontvangst van een boete voor een overtreding tijdens de huurperiode, is de huurder verplicht deze te betalen op vertoon van de boete.
In het geval dat de eigenaar een tol of dergelijke ontvangt dat tijdens de huurperiode is geleend, zal de eigenaar het bewijs van deze passages moeten overleggen en zal Yescapa de onmiddellijke betaling van deze bedragen van de huurder eisen. De huurder is verplicht deze op eerste verzoek te betalen. Indien mogelijk kan de bankkkaart die gebruikt werd bij de betaling van de huur gebruikt worden voor de terugvordering van de gelden.
Indien de huurder het interieur en/of de buitenkant van het voertuig beschadigt, blijft zijn aansprakelijkheid bestaan en moet hij het bedrag van de herstellingen of het bedrag van de toegepaste franchise betalen.
Het voertuig en alle toebehoren die ter beschikking werden gesteld aan de huurder, moeten in dezelfde staat worden teruggegeven zoals die werden ontvangen bij het begin van de huur. De eigenaar moet bij een garage naar keuze een prijsofferte voor de herstellingen opvragen. Indien het bedrag van de herstelling door Yescapa te hoog wordt geacht, is de eigenaar verplicht om binnen de door Yescapa gestelde termijn een tweede offerte te lante opmaken in een andere garage. De tweede offerte kan niet worden aangevraagd in een garage waar de eigenaar of een lid van zijn familie eigenaar of werknemer is.
Het verlies of de beschadiging, zelfs gedeeltelijk, van het voertuig of de accessoires verplicht de huurder financieel tot betaling van het totale bedrag van de reparaties, tegen neerlegging van een offerte of een factuur (afhankelijk van het type reparatie), zodra zijn verantwoordelijkheid wordt genomen volgens het teruggaveformulier of elk ander relevant element (aanrijdingsformulier, ooggetuige, benadeelde derde partij). Indien de waarborgsom in het kader van de verhuur door Yescapa wordt beheerd, machtigt de huurder Yescapa om het bedrag van de verschuldigde bedragen in te houden, volgens de modaliteiten die in artikel 11 zijn uiteengezet.
Het gehuurde voertuig moet in een goed verlichte ruimte worden ingeleverd om een goede controle op de dag van terugkeer te kunnen uitvoeren.

Alle delen en oppervlakken van het voertuig moeten worden onderzocht, ook de bovenste delen van het voertuig. Deze controle bij terugkeer moet worden uitgevoerd door dezelfde personen als op de dag van vertrek. De eigenaar kan het beheer van het invullen van het huurcontract toevertrouwen aan een andere persoon, op voorwaarde dat dit dezelfde persoon is bij het vertrek en de terugkeer van de huur. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om vóór vertrek de huurder hiervan op de hoogte te brengen. Indien het innameformulier van het huurcontract niet door dezelfde persoon wordt uitgevoerd als het uitgifteformulier, kan de schade die op de innameformulier wordt vermeld niet door ons team worden behandeld en moet de eigenaar de waarborg onmiddellijk teruggeven als hij/zij het beheer ervan heeft. Uitzonderingen worden getolereerd in geval van afwezigheid van de persoon door overmacht en met voorafgaande schriftelijke toestemming van de huurder. In dit soort gevallen kan Yescapa het dossier behandelen met de middelen die haar ter beschikking staan.

Vertraging door een van de partijen

Standaard is de ophaaltijd ingesteld op 9u00 voor een vertrek in de ochtend en op 14u00 voor een vertrek in de namiddag. Het tijdstip van teruggave van het voertuig is standaard vastgelegd op 12u00 voor een teruggave in de ochtend en op 20u00 voor een hele dag verhuur. Deze tijden worden bij wijze van indicatie gegeven en zijn van toepassing tenzij beide partijen anders zijn overeengekomen. Elke vertraging van meer dan twee (2) uur door de eigenaar of de huurder bij het ophalen of terugbrengen van het voertuig zal worden aangerekend volgens het volgende principe: tussen 2 uur en 6 uur vertraging heeft de benadeelde partij het recht om een betaling van 10 euro per uur vertraging te eisen. Bij meer dan 6 uur vertraging kan de benadeelde het bedrag eisen dat overeenkomt met één dag huur, vermeerderd met honderd procent (100%), d.w.z. twee dagen huur. Deze vordering geschiedt rechtstreeks tussen de huurder en de eigenaar met betaling van de verschuldigde bedragen via de tussen hen overeengekomen betaalwijze.

Indien de eigenaar meer dan 2 uur te laat is, heeft de huurder het recht de huur te annuleren en een terugbetaling van 100% van de huur te ontvangen of het geld te gebruiken om een ander voertuig te huren. In een dergelijke situatie zal de advertentie van de eigenaar worden geschorst en moet de eigenaar een boete van 150 euro aan Yescapa als compensatie voor het kwaliteitsverlies van de dienstverlening betalen. Deze boetes worden niet toegepast wanneer de vertraging te wijten is aan een bewezen geval van overmacht.

Het totale huurbedrag wordt vooraf betaald via het Yescapa platform en de vergoeding voor de eigenaar wordt betaald na afloop van de eerste huurdag. Voor alle eventuele optionele accessoires waarvoor de eigenaar kosten in rekening wil brengen, zal hij de huurder vooraf moeten informeren en een overeenkomst moeten sluiten over het bedrag dat persoonlijk voor vertrek moet worden betaald.

De eigenaar moet, in hoeverre het mogelijk is, het voertuig voorzien van een voor 100 procent (100%) volle brandstoftank. Evenzo moet de huurder het voertuig terugbrengen met een honderd procent (100%) gevulde brandstoftank. In het andere geval moet de huurder het voertuig terugbrengen met hetzelfde brandstofpeil als toen hij het voertuig ophaalde.

Bovendien verbindt de eigenaar zich ertoe te zorgen voor voldoende gas voor de reis, motorolie, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof en, indien nodig, producten voor het gebruik van de cassette, water in de schoonwatertank en AdBlue, die verbruiksgoederen zijn die in de huurprijs zijn inbegrepen. Als deze voorwerpen ontbreken op de dag van vertrek of verbruikt zijn tijdens de huurperiode, moet de huurder deze aanschaffen en de eigenaar zal verplicht zijn de huurder direct terug te betalen in contanten of per bankoverschrijving op vertoon van het betalingsbewijs.

Indien zich tijdens de huurperiode van het voertuig een mechanisch probleem voordoet, dient de huurder de eigenaar hiervan op de hoogte te brengen. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om de instructies te volgen op het verzekeringsattest. Na de diagnose van de garage kunnen herstellingen of vervanging van onderdelen nodig zijn om het voertuig weer operationeel te maken. Een schriftelijke toestemming in de vorm van een elektronisch bericht per e-mail ("e-mail") of een schriftelijk telefoonbericht ("SMS") van de eigenaar moet door de huurder worden verkregen om de garage toestemming te geven om werkzaamheden aan het voertuig te verrichten. Indien de eigenaar ermee instemt de herstellingen uit te voeren, kan de huurder de reparatieopdracht aan de garage doorgeven. De factuur kan dan door de huurder worden voorgeschoten om de huur voort te zetten. Het bedrag van de herstelling blijft ten laste van de verantwoordelijke partij, afhankelijk van de oorsprong van het incident. Zogenaamde mechanische defecten, met uitzondering van accu's, zijn meestal het gevolg van normale slijtage of veroudering van het voertuig, maar kunnen ook het gevolg zijn van verkeerd gebruik van het voertuig door de huurder. Om de verantwoordelijkheid toe te wijzen kan Yescapa het onderhoudsboekje van het voertuig, onderhouds- of vervangingsfacturen en/of een diagnose in een garage opvragen.

In geval van een incident of een mechanisch defect dat het voertuig immobiliseert, kan de huurder het voertuig achterlaten in de door de verzekeraar aangeduide garage. De bijstandsverlener zal de huurder informeren over de volgende stappen, afhankelijk van de situatie die zich voordoet. Indien de verantwoordelijkheid van het incident nog niet is toegewezen, zal de huurder moeten wachten op de depanneur om met hem het innameformulier in te vullen De huurder zal ook alle nodige foto's (binnen- en buitenkant) moeten nemen om de staat van het voertuig te bewijzen voordat het wordt weggehaald. In geval van repatriëring door de bijstand, zal de huurder het bedrag van het verschil van ontbrekende brandstof ten opzichte van het uitgifteformulier voor zijn rekening moeten nemen. Indien de eigenaar weigert het voertuig te herstellen of indien het mechanisch defect het voertuig immobiliseert gedurende een periode die langer is dan die voorzien wordt door de verzkering, dan is het aan de eigenaar om zijn voertuig zelf te gaan recupereren in de garage die de nodige herstellingen heeft uitgevoerd. Afhankelijk van de verzekeraar kunnen de vervoerskosten van het vervoer van de eigenaar van zijn woning naar deze garage worden gedekt, volgens de voorwaarden die in het toepasselijke bijstandscontract zijn vastgesteld.

Indien de immobilisatie het gevolg is van een door de huurder veroorzaakt verkeerd gebruik of ongeval, zal de eigenaar de kosten van de "terugreis" naar zijn woning kunnen inhouden op de door de huurder gegeven waarborgsom. Indien de oorzaak van de immobilisatie toeval is of niet kan worden vastgesteld, zullen de kosten van terugkeer naar de eigenaar door deze in gelijke delen worden gedragen, dat wil zeggen 50% voor elke partij bij de overeenkomst. De huurwaarborg kan worden gebruikt om een dergelijke maatregel toe te passen. Indien de immobilisatie van het voertuig het gevolg is van normale slijtage of nalatigheid in verband met het normale onderhoud dat onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar valt, zal de eigenaar verantwoordelijk zijn voor de volledige terugreis als onderdeel van het herstel van het voertuig. Wat de afstand van de repatriëring van het voertuig betreft, moeten alle te bezoeken landen op het huurcontract worden vermeld of onderdeel uitmaken van een schriftelijke overeenkomst met de eigenaar. Bij gebreke daarvan wordt de huurder het volledige bedrag van de terugreis toegewezen.

Indien het mechanisch incident het gevolg is van verkeerd gebruik door de huurder, een derde of een vast voorwerp en de huurder verantwoordelijk wordt bevonden, zal de huurder alle herstellingen moeten betalen en zal hij geen recht hebben op enige terugbetaling in verhouding tot de niet-gebruikte dagen. Verzekering en servicekosten worden niet terugbetaald.

Als het mechanische defect het gevolg is van normale en regelmatige slijtage van het mechaniek of slecht onderhoud van het voertuig, dan wordt de eigenaar verantwoordelijk gesteld en moet hij de herstellingen betalen. Indien de huurder dit bedrag heeft voorgeschoten, is de eigenaar verplicht de huurder terug te betalen op vertoon van de desbetreffende facturen. De huurder is verplicht ervoor te zorgen dat deze herstellingen uitsluitend worden uitgevoerd door een daartoe bevoegde garage. De huurder kan alleen van zijn aansprakelijkheid worden ontheven door te bewijzen dat het mechanische incident het gevolg is van normale en regelmatige slijtage van het mechaniek of slecht onderhoud van het voertuig door de eigenaar. Een diagnose door een bevoegde garage kan worden gevraagd.

Indien het onmogelijk is de verantwoordelijkheid voor het incident vast te stellen, wordt overeengekomen dat de eigenaar en de huurder de verantwoordelijkheid en de kosten van de reparaties op zich nemen op een 50/50 basis.

De eigenaar verbindt zich ertoe een voertuig ter beschikking te stellen dat perfect werkt, rijdt en netjes is, na controle van de bandenslijtage en de bandenspanning, met een volle brandstoftank, een gaspeil voldoende voor de huurperiode, reiniging van de toiletcassette, lediging van vuilwatertank,gereinigd interieur en exterieur en ontsmet volgens de procedure aangegeven in de huurovereenkomst. De inontvangstneming van het voertuig door de huurder houdt in, behalve in het geval van een schriftelijke vermelding op het huurcontract, dat de huurder de perfecte staat van werking, het rijgedrag en de netheid van het voertuig valideert.

Beide partijen moeten het huurcontract invullen (papier of digitaal). Het uitgifte- en innameformulier moet verplicht worden opgemaakt op de dag van vertrek en de dag van terugkeer. Het is aan de partijen om overeen te komen over de taal van de opmerkingen op het digitale huurcontract of, indien twee papieren huurcontracten worden ingevuld, dat de op beide exemplaren geschreven commentaar overeenstemt, ongeacht de taal van het contract. De eigenaar verbindt zich ertoe alle belangrijke elementen van het voertuig te controleren, zoals de verwarming, het warm water, de waterpomp, de koelkast, de oven, de kookplaten (niet-exhaustieve lijst), zowel bij het invullen van het uitgifteformulier bij vertrek als bij het invullen van het innameformulier bij de teruggave van het voertuig in aanwezigheid van de huurder. De eigenaar moet op het huurcontract de vervaldatum van de gasleidingen noteren indien het voertuig daarmee is uitgerust.

De eigenaar verbindt zich ertoe om met zijn voertuig te rijden en enkele manoeuvres uit te voeren in aanwezigheid van de huurder om elke mogelijke anomalie (verdacht geluid, defect, ...) op te sporen, de dag van vertrek en de dag van terugkeer van het voertuig.

De eigenaar verbindt zich ertoe zijn voertuig in de best mogelijke staat van netheid te verhuren. In het geval dat de huurder het niet eens is met de staat van netheid van het voertuig, dan is het noodzakelijk om dit aan te geven op het uitgifteformulier bij vertrek, in het daarvoor bestemde vak. Het is dan aangeraden dat de eigenaar de nodige tijd neemt om de toestand van zijn voertuig te verbeteren. Indien, na deze reiniging of het voorstel hiervan, de huurder opnieuw het ter beschikking gestelde voertuig weigert, kan de reden van onvodoelde netheid van het voertuig niet worden gebruikt door de huurder om de huur te annuleren en zal er geen terugbetaling mogelijk zijn aan de huurder, de eigenaar zal zijn vergoeding ontvangen zoals oorspronkelijk gepland. Indien de eigenaar het voertuig niet wenst te reinigen en de huurder weigert het voertuig in ontvangst te nemen, is het aan de huurder om het bewijs te leveren van de non-conformiteit van de staat van netheid (foto's, video's, ...): deze moeten zo snel mogelijk per e-mail naar Yescapa worden gestuurd. De huurder dient de huur onmiddellijk op te zeggen via zijn Yescapa-account voor het laatste uur van de eerste huurdag (theoretische vertrekdag). In het geval dat Yescapa van mening is dat het voertuig niet in een optimale staat van netheid was, behoudt het platform zich het recht voor om aan de eigenaar een volledige terugbetaling te vragen.

De eigenaar verbindt zich ertoe alle herstellingen aan het voertuig te betalen die niet het gevolg zijn van een fout van de huurder en die voortvloeien uit een normaal gebruik van het voertuig. In geval van vooruitbetaling van de reparatiekosten door de huurder, verbindt de eigenaar zich ertoe deze terug te betalen tegen voorlegging van bewijsstukken, waarvoor de eigenaar vooraf en uitdrukkelijk zijn toestemming aan de huurder zal hebben gegeven om over te gaan tot de werkzaamheden die strikt noodzakelijk en vereist zijn voor de situatie. Deze verzoeken en toestemmingen moeten schriftelijk worden gedaan in de vorm van een elektronisch bericht via e-mail of via sms.

In geval van defect of breuk van een uitrusting van het voertuig ten gevolge van slijtage van het onderdeel en die geen verband houdt met verkeerd gebruik door de huurder, is de eigenaar verplicht een vergoeding te betalen in verhouding tot de tijdens de huurperiode veroorzaakte schade, in mindering op zijn vergoeding.

 • Vitale uitrusting (koelkast, airconditioning, verwarming, waterpomp, beddengoed, dakramen)
  1 dag huur voor reservaties van 6 dagen of minder, 2 dagen huur voor reservaties tussen 7 en 10 dagen, 3 dagen huur voor reservaties van 11 dagen of langer. In geval van een defect van meerdere apparaten tijdens de huurperiode kunnen deze boetes bij elkaar worden opgeteld, maar het totaal kan niet meer bedragen dan 50% van het bedrag van de eigenaarsvergoeding. De betaling van deze boete is de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar ten opzichte van de huurder, Yescapa is niet verantwoordelijk voor de betaling van dit bedrag.

 • Bijkomende uitrusting (tafel, luifel, autoradio, televisie, vaatwerk)
  1/2 dag huur voor resrevaties van 6 dagen of korter, 1 dag huur voor reservaties tussen 7 en 10 dagen, 1,5 dag huur voor reservaties van 11 dagen of langer. In geval van een defect van meerdere apparaten tijdens de huurperiode kunnen deze boetes bij elkaar worden opgeteld, maar het totaal kan niet meer bedragen dan 50% van het bedrag van de eigenaarsvergoeding. De betaling van deze boete is de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar ten opzichte van de huurder, Yescapa is niet verantwoordelijk voor de betaling van dit bedrag.

In geval van schade die op het innameformulier wordt vermeld en die niet op het uitgifteformulier is vermeld, moet de eigenaar de volledige waarborgsom inhouden wanneer deze door hem wordt beheerd, en dit in het huurcontract vermelden in de daarvoor bestemde ruimte. De waarborgsom wordt door de eigenaar bewaard tijdens de behandeling van het dossier en kan permanent, geheel of gedeeltelijk worden bewaard, indien de door Yescapa schriftelijk meegedeelde bemiddeling wijst op een gehele of gedeeltelijke verantwoordelijkheid van de huurder. De details van het in te houden en/of terug te geven bedrag wordt door Yescapa aangegeven, evenals de in acht te nemen termijnen. Een onderling akkoord wordt sterk aangemoedigd, maar bij gebrek aan een akkoord tussen de partijen moeten de eigenaar en de huurder de schade aangeven via het formulier dat beschikbaar is op de website binnen 24 uur na het einde van de huur. In geval van schade aan het voertuig vóór de huurperiode is de eigenaar verplicht de huurder te informeren om een eventuele regeling overeen te komen.

De eigenaar is verplicht de staat van de banden te controleren. Het is noodzakelijk ze om de 5 (vijf) jaar te vervangen. Yescapa vraagt eigenaren om foto's te nemen van elke band van het voertuig voor de eerste huur van het jaar. Bij elk incident zal de huurder de beschadigde band moeten bewaren en/of een foto van de band moeten maken en in het bijzonder de viercijferige code van de DOT (leeftijd van de band).

In geval van een lekke band: de huurder is aansprakelijk. Wanneer enkel de lekke band moet worden vervangen (in het geval dat de tweede band van dezelfde trein nog nieuw is), is 100% van de herstelkosten voor rekening van de huurder. In de meeste gevallen zullen echter beide banden op dezelfde as moeten worden vervangen; in dat geval zal 75% van de kosten van het vervangen van de banden (beschadigde band en tweede band op dezelfde as) aan de huurder in rekening worden gebracht. De resterende 25% zullen voor rekening van de eigenaar zijn.

In het geval van een klapband:

 • Indien de banden minder dan 5 jaar oud zijn: De klapband wordt geacht het gevolg te zijn van verkeerd gebruik door de huurder. In het geval dat de foto's bij het uitgifteformulier op de dag van vertrek slijtage van de betreffende band aantonen, behoudt Yescapa zich het recht voor om de verantwoordelijkheid en de betaling 50/50 te verdelen tussen de eigenaar en de huurder.
 • Indien de banden 5 jaar of ouder zijn: Het optreden van een klapband wordt geacht het gevolg te zijn van de slijtage van de banden en valt dus onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar, behalve wanneer de omstandigheden van het optreden wijzen op een bewezen verkeerd gebruik door de huurder (bijvoorbeeld na het gebruik van een onverharde weg, een botsing tegen een vast lichaam, ongecontroleerde bandenspanning, enz.) of wanneer een diagnose van een garage anders vermeld. De partijen verbinden zich ertoe de banden aan het begin van de huurperiode te controleren en te fotograferen. Bij afwezigheid van foto's wordt enkel rekening gehouden met de toestand zoals vermeld op het uitgifteformulier en wordt een aankoopfactuur van de band gevraagd als bewijs van de leeftijd van de band. Wanneer een expertise van het voertuig mogelijk is (in het kader van de afgesloten verzekering), zal de ingeschakelde expert de oorzaak van de klapband en de verantwoordelijkheid van de eigenaar of huurder kunnen vaststellen. Anders wordt de eerder aangekondigde procedure toegepast.

In geval van onderbreking van de huurperiode ten gevolge van een defect aan het voertuig waarvoor de huurder niet verantwoordelijk kan worden gesteld, verbindt de eigenaar zich ertoe de huurder het bedrag terug te betalen dat overeenstemt met de niet-gebruikte dagen en niet-gebruikte kilometers. Deze terugbetaling geschiedt rechtstreeks tussen de partijen. De eigenaar is als enige verantwoordelijk voor deze terugbetaling. Bij gebreke van dergelijke terugbetaling kan de huurder gerechtelijke stappen ondernemen tegen de eigenaar.

Als de genoemde pech zich voordoet binnen de eerste 48 uur van de huurperiode, zal de eigenaar verplicht zijn de huur volledig terug te betalen. Yescapa behoudt zich het recht voor om de overdracht van de eigenaarsvergoeding uit te stellen in geval van een defect dat binnen de eerste 48 uur van de huur wordt gemeld, in afwachting van het verstrekken van informatie om de verantwoordelijkheid voor het defect te verifiëren.

Yescapa behoudt zich het recht voor om het onderhoudsboekje van het voertuig, een eerdere onderhouds- of vervangingsfactuur op te vragen in verband met de pech en/of een diagnose van een bevoegde garage indien dit nodig is om de verantwoordelijkheid voor de reparatie toe te wijzen.

Indien de verantwoordelijkheid voor de pech niet kan worden vastgesteld, is de eigenaar verplicht 50% van zijn vergoeding terug te betalen alsook de meerprijs voor het gekozen kilometerpakket op pro-rata basis.

Wat betreft de reiniging van het interieur, het exterieur en de toiletcassette van het voertuig, kan de huurder niet financieel aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitgevoerde reiniging ten gevolge van een onderbreking van de huur wanneer hij niet of slechts gedeeltelijk verantwoordelijk is.

Wanneer de borg door de eigenaar wordt beheerd, moet deze worden bewaard tot het voertuig wordt teruggebracht om na te gaan of er geen schade is ontstaan. In geval van schade is de eigenaar verplicht deze binnen 24 uur na ontvangst van het voertuig aan te geven door het uitgifteformulier, het ondertekende contract en foto's van de schade en het verlichte dashboard te verstrekken. De waarborg kan niet worden gebruikt om de reiskosten van de eigenaar te betalen om offertes of herstellingen aan het voertuig uit te voeren. De waarborg kan niet worden gebruikt voor het aanvullen van ontbrekende brandstof als gevolg van een onderbreking van de huur waarbij de huurder niet verantwoordelijk is.

De huurder is verplicht het verzekeringscertificaat af te drukken en te lezen vóór aanvang van de huur. Het huurcontract moet worden ondertekend op de dag van vertrek in aanwezigheid van beide partijen, hetzij via de mobiele app van de eigenaar, hetzij op papier beschikbaar op het profiel van de huurder en de eigenaar. Wat het papieren contract betreft, moeten de partijen, indien de eigenaar en de huurder de taal waarin het is opgesteld niet gemeenschappelijk hebben, de inhoud ervan begrijpen alvorens het te ondertekenen. Yescapa kan tijdens de openingsuren ondersteuning bieden bij het begrijpen van het contact tussen de partijen.

De huurder heeft het recht om de huur te weigeren indien de belangrijkste kenmerken van het voertuig niet overeenstemmen met de beschrijving van de advertentie op het Yescapa-platform. Het voertuig moet overeenkomen met de interieur- en exterieurfoto's die op de Yescapa-website worden voorgesteld. In geval van betwisting moet de huurder het bewijs leveren van de non-conformiteit van het voertuig (foto's, video's, enz.) De huurder moet de goede werking van het voertuig en van alle uitrusting verzekeren tijdens het uitgifteformulier op het moment van vertrek. Door het voertuig in bezit te nemen, begint de huurder met de huur en kan hij vervolgens geen aanspraak maken op een terugbetaling of een commerciële geste van Yescapa met betrekking tot de staat van het voertuig.

De huurder moet ervoor zorgen dat het voertuig op slot is bij het verlaten. Hij mag zijn persoonlijke bezittingen niet in het zicht achterlaten en moet alle nodige maatregelen nemen om diefstal te voorkomen. Noch de eigenaar, noch Yescapa kan verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van de huurder en passagiers. In geval van poging tot inbraak of diefstal, en zonder dat er sprake is van een geïdentificeerde of identificeerbare derde, is alle schade ten gevolge van de inbraak of diefstal voor rekening van de huurder.

In geval van een ongeval en/of schade aan het voertuig (interieur en/of exterieur), verbindt de huurder zich ertoe de eigenaar en de maatschappij Yescapa onmiddellijk op de hoogte te brengen via telefoon en/of e-mail.

De huurder dient de eigenaar en Yescapa telefonisch en/of per e-mail op de hoogte te stellen van alle onderhouds- of herstellingswerken die aan het voertuig worden uitgevoerd. De factuur kan dan door de huurder worden betaald om de huur voort te zetten. Het bedrag van de herstelling blijft ten laste van de verantwoordelijke partij, afhankelijk van de oorsprong van het incident.

De in dit huurcontract aangewezen bestuurder(s) moet(en) verplicht houder zijn van een rijbewijs categorie B voor het besturen van een voertuig met een M.T.M. van 3,5 ton of minder. De bestuurders moeten verplicht de minimumleeftijd en het minimum aantal jaren in het bezit zijn van een rijbewijs respecteren, die worden vereist door de verzekering die op de verhuur van toepassing is of, bij gebreke daarvan, door de eigenaar in zijn advertentie worden geëist.

De huurder verbindt zich ertoe het voertuig zorgvuldig te onderhouden en dezelfde voorzorgsmaatregelen te nemen alsof het zijn eigen voertuig is en alle controles uit te voeren die in de huidige omstandigheden verplicht zijn. De huurder is verplicht het voertuig gedurende de gehele huurovereenkomst en zolang de huurder het voertuig heeft, het op een normale, constante en regelmatige wijze te onderhouden.

De huurder draagt alle kosten van herstellingen aan het voertuig die noodzakelijk zijn of draagt de toepasselijke verzekeringspremies, indien de schade het gevolg is van zijn persoonlijk handelen, van derden bij de huurovereenkomst of schade veroorzaakt door een niet-geïdentificeerde derde.

De huurder verbindt zich ertoe het voertuig in perfect werkende staat en netheid terug te bezorgen, met een volle brandstoftank, een gereinigde toiletcassette, een geledigde vuilwatertank en een gereinigd interieur en exterieur. Deze voorwaarden moeten in dezelfde staat zijn als die in het begin van de huur. Bij het niet naleven van dergelijke retourvoorwaarden en behoudens een andersluidende vermelding op bladzijde 3 van het contract, heeft de eigenaar het recht boetes te eisen overeenkomstig de onderstaande tabel:

Nalatigheid Boete
Niet geledigde cassette (WC) 50 EUR
Geen volle schoonwatertank 5 EUR
Niet geledigde vuilwatertank 15 EUR
Buitenkant voertuig (vlekken/stof op de carrosserie, velgen, voorruit) niet schoongemaakt en niet in overeenstemming met de oorspronkelijke staat. 15 EUR
Properheid van het interieur (gebruikssporen in de keuken en badkamer, niet geveegde vloeren, aanwezigheid van afval) niet in overeenstemming met de oorspronkelijke staat. 40 EUR voor een campervan
80 EUR voor een buscamper of mobilhome

Deze sancties kunnen worden gecumuleerd naargelang de staat waarin het voertuig zich bevindt in vergelijking met de staat van netheid die bij het uitgifteformulier is aangekondigd. Indien de huurder een door de eigenaar in zijn advertentie vastgestelde leefregel aan boord overtreedt, stelt hij zich bovendien bloot aan de volgende sancties:

Leefregels aan boord Boete
Verboden te roken aan boord 50 EUR
Huisdieren aan boord 50 EUR

Indien echter de staat van vuilheid van het voertuig de tussenkomst van een professioneel schoonmaakbedrijf vereist, moet deze dienst eerst door Yescapa worden goedgekeurd op vertoon van foto's die op de dag van terugkeer en in aanwezigheid van de huurder zijn genomen. Als de noodzaak van de dienst door Yescapa wordt goedgekeurd, kan deze op kosten van de huurder worden uitgevoerd tegen voorlegging van de factuur. Deze dienst mag niet worden gecumuleerd met een van de hierboven beschreven boetes voor nalatigheid. Indien de noodzaak van de professionele reinigingsdienst niet wordt goedgekeurd, is de eigenaar beperkt tot de in deze clausule vermelde reinigingsboetes.

Het (de) bedrag(en) moet(en) op de dag van teruggave van het voertuig rechtstreeks worden betaald aan de eigenaar, als onderhoudskosten van het voertuig die deze laatste eventueel persoonlijk moet maken. In geval van immobilisatie van het voertuig die de huurder verplicht de huur op te zeggen: indien de immobilisatie te wijten is aan een verkeerd gebruik of een ongeval veroorzaakt door de huurder, kan de eigenaar de schadevergoeding voor het niet-schoonmaken van het voertuig dat in de huurclausules voorzien zijn, inhouden van de waarborg die de huurder heeft overhandigd. Indien de oorzaak van de immobilisatie toeval is of niet kan worden vastgesteld, zal de eigenaar geen schadevergoeding voor het niet-schoonmaken van het voertuig kunnen inhouden. De waarborgsom die als onderdeel van de huur wordt gegeven, kan worden gebruikt om een dergelijke maatregel toe te passen. Indien de immobilisatie van het voertuig het gevolg is van normale slijtage of nalatigheid in verband met het normale onderhoud waarvoor de eigenaar verantwoordelijk is, zal de eigenaar geen aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor de reiniging van het interieur of de buitenkant, noch zal hij enig bedrag kunnen inhouden, aangezien de huurder na de immobilisatie niet in staat zal zijn de reiniging in optimale omstandigheden uit te voeren.

De sancties en verplichtingen van de huurder met betrekking tot de schoonmaak van het voertuig zijn niet van toepassing wanneer de schoonmaakkosten standaard in de huur zijn inbegrepen. In dat geval zijn de velden voor de binnen- en buitenreiniging van de huurovereenkomst op het innameformulier niet van toepassing en moeten deze als zodanig op het papieren huurcontract worden vermeld en op het digitale huurcontract als 'voldoende' woden ingevuld. De eigenaar ziet af van een geldboete voor netheid door deze voorkeur te activeren.

De huurder kan slechts van de huur afzien in het geval van deze beslissing door de pechhulp naar aanleiding van een defect aan het voertuig. Indien de huurder het voertuig om een andere reden verlaat, verliest de huurder automatisch het recht op terugbetaling van de waarborg, is hij financieel verantwoordelijk voor de repatriëring van het voertuig naar de woning van de eigenaar en voor alle schade die aan het voertuig wordt toegebracht tot de repatriëring van het voertuig naar de woning van de eigenaar.

Het gebruik van het voertuig is gedurende de gehele huurperiode alleen toegestaan in de landen die op het moment van de aanvraag werden aangegeven. Indien de huurder de door de eigenaar op zijn advertentie aangegeven beperkingen niet respecteert, is de huurder blootgesteld aan een financiële boete van vijftig (50) euro, die de eigenaar inhoudt van de waarborg. In geval van immobilisatie van het voertuig ten gevolge van een panne of een incident in het buitenland met een voertuig waar reizen naar het buitenland niet mee werd toegestaan tenzij de eigenaar schriftelijk zijn akkoord heeft gegeven om naar het buitenland te reizen, zal de huurder bijkomende kosten moeten betalen voor de repatriëring van het voertuig. Hetzelfde geldt indien het (de) bezochte land(en) niet werd (werden) opgegeven op het moment van de reserveringsaanvraag.

Het huurcontract is digitaal beschikbaar op de Yescapa-app van de eigenaar in zijn taal. Het papieren huurcontract is beschikbaar op de website van Yescapa in de taal die gekozen is voor het gebruik van de site. Let op: indien de huur in Portugal plaatsvindt, moet de huurder wettelijk verplicht een huurcontract in het Portugees bij hebben. Het uitgifte- en innameformulier moet op de dag van vertrek en de dag van terugkeer worden ingevuld.

In het geval dat het voertuig tijdens de huurperiode oppervlakkige schade van esthetische aard vertoont (zie onderstaande tabel), dient de eigenaar voorrang te geven aan een herstelling in plaats van vervanging van het voorwerp, dat aan de huurder in rekening zal worden gebracht. Onder oppervlakkige schade van esthetische aard wordt verstaan schade aan het interieur van het voertuig, die niet door de huurverzekering wordt gedekt, zoals de volgende:

Type beschadiging van het oppervlak Plaats van de schade
Onuitwisbare vlekken (koffie, olie, kauwgom, enz.) Stof (zitmeubelen, kussens, matrassen, gordijnen) of andere soorten oppervlakken
Kras, snee Alle soorten oppervlakken zoals deuren, scheidingswanden, kasten, vloeren, enz.
Barst, schilfering Delicate oppervlakken zoals gootsteen, gootsteenafdekking, wasbak, douche, lampen, tafel, enz.
Kleine bluts Scheidingswanden, deuren, kasten, deur- of kastgrepen/knoppen, enz.
Kleine brandplekken (sigaret, waterkoker, koffiezetapparaat, etc.) Tafel, werkblad, stoffen (kussens, zitting, matrassen), vloeren, enz.
Perforatie Vloeren (lino), stof (kussens, zetels, matrassen) en andere soorten oppervlakken.

Wanneer het herstel van oppervlakkige schade van esthetische aard onmogelijk is, is de huurder verplicht de verhuurder te vergoeden. Het bedrag van de vergoeding zal worden vastgesteld op basis van de omvang van de schade en de oorspronkelijke prijs van het element:

 • indien het voorwerp een waarde heeft van 50 euro of minder: de huurder moet het artikel vervangen of een bedrag gelijk aan de prijs van een vervangend artikel betalen op vertoon van het aankoopbewijs.
 • indien het voorwerp een waarde heeft van meer dan 50 euro: Yescapa zal tussen de partijen bemiddelen op basis van verschillede criteria zoals: de grootte van de schade in verhouding tot het beschadigde oppervlak, de functionaliteit van het beschadigde voorwerp, de oorspronkelijke waarde van het beschadigde voorwerp. Deze criteria zijn niet uitputtend en zullen door Yescapa per dossier worden vastgesteld en meegedeeld. De door de huurder te betalen vergoeding voor esthetische schade kan niet meer bedragen dan 150 euro. Zodra de bemiddeling betreffende de esthetische schade is uitgesproken, zijn de partijen verplicht de beslissing en de meegedeelde termijnen na te leven.

Indien een esthetische schade een verborgen schade blijkt te zijn, d.w.z. dat men heeft geprobeerd om de schade te verbergen, dan wordt de huurder verantwoordelijk geacht en zal hij het bedrag van de herstelling moeten betalen.

De huurder mag geen wijzigingen of onomkeerbare interieur- of exterieuraanpassingen aan het voertuig aanbrengen zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. De huurder moet de verschillende vloeistofpeilen in het voertuig verplicht controleren en bewaken: motorolie, water, vuilwater, stuurvloeistof, ruitensproeivloeistof en koelvloeistof. Indien nodig, moet de huurder betalen voor dat onderhoud.

De huurder moet de bandenspanning van het voertuig regelmatig controleren. Zodra dit nodig blijkt, moet hij de banden oppompen tot de spanning die is aangegeven in de door de fabrikant verstrekte handleiding voor gebruik en onderhoud van het voertuig. Dit document moet aan de huurder worden overhandigd bij het overdragen van het voertuig.

De huurder moet kleine onderdelen van het voertuig die tijdens de huurperiode werden gebruikt of beschadigd, vervangen. Dergelijke kleine onderdelen omvat ruitenwissers, toiletpapier of gloeilampen. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade die door zijn eigen schuld, zijn eigen nalatigheid of die van derden tijdens de huurperiode van het voertuig wordt veroorzaakt. De huurder is als enige verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit het vullen van de brandstoftank met een foute brandstof, het per ongeluk vullen van de brandstoftank met water, of het vullen van de watertank met brandstof. De huurder is verplicht het betaalbewijs van de laatste tankbeurt te bewaren om bij het invullen van het innameformulier op de dag van terugkeer te kunnen overleggen. Bij aanwezigheid van ongeschikte brandstof in het voertuig moet de huurder het bewijs leveren dat bij de laatste tankbeurt de juiste brandstof werd getankt. Indien dit niet gebeurt, wordt de huurder verantwoordelijk geacht en zal hij de kosten van reiniging en eventuele schade als gevolg van de verkeerde brandstof moeten betalen.

Voor alle verkeersovertredingen die tijdens de huurperiode door de politie worden vastgesteld, is de huurder strafrechtelijk aansprakelijk. Sancties (boetes, intrekking van punten, ...) zijn volledig ten laste van de huurder voor elke overtreding die wordt gerapporteerd tijdens de effectieve periode van het huurcontract met het gehuurde voertuig. Het bedrijf Yescapa behoudt zich het recht voor om de documenten (identiteitsbewijs en rijbewijs) door te geven aan de bevoegde autoriteiten voor de toewijzing van de boete aan de houder van het huurcontract die verantwoordelijk is voor de overtreding, na overlegging van het door de eigenaar ontvangen bewijs van de overtreding.

Voor elke schade aan de binnen- of buitenkant van het gehuurde voertuig kan een tweede schatting gevraagd worden aan de eigenaar om een vergelijking te maken indien Yescapa dit nodig acht, indien de staat van het voertuig het toelaat om het te verplaatsen naar een tweede garage.

Wanneer de raming van de herstelling lager is dan de franchise, kan een expertise van het voertuig niet worden opgelegd door de verzekering. Hetzelfde geldt voor schade die niet door de verzekering wordt gedekt. In deze twee gevallen komt het bedrag van de herstellingen uitsluitend ten laste van de huurder, indien deze verantwoordelijk is, na overlegging van een offerte of een factuur.

In geval van schade aan een voertuig dat meer dan tien jaar oud is (en waarvan het beschadigde onderdeel in de afgelopen tien jaar niet is vervangen) zou echter een coëfficient vetusteit kunnen worden toegepast om de herstellingskosten te verdelen tussen de eigenaar van het voertuig en de verantwoordelijke huurder, op basis van het beginsel van waardevermindering van een goed ten gevolge van gebruik, ouderdom, slijtage of technische vooruitgang, teneinde een restwaarde te verkrijgen. Deze verdeling van het te betalen bedrag kan vanaf het elfde jaar tussen de eigenaar en de huurder worden toegepast, naar rato van 5% per bijkomend jaar, met een maximum van 50% en alleen indien er geen expertise op het voertuig heeft plaatsgevonden. De werkuren en btw op de factuur zijn uitsluitend ten laste van de huurder.

Bovendien kan in geval van verergering van een schade (d.w.z. wanneer het beschadigde onderdeel reeds een zichtbare schade had en is aangeduid op het uitgifteformulier) dat verplicht vervangen moet worden omdat een reparatie niet mogelijk is, geen expertise van het voertuig worden uitgevoerd indien het voertuig vóór de huur te grote schade vertoonde. Bij gebrek aan expertise van het voertuig behoudt Yescapa zich het recht voor om een verdeling van het te betalen bedrag tussen de eigenaar en de huurder te bestuderen, volgens het belang van de initiële schade, tot een maximum van 50% tussen de eigenaar en de huurder. In geval van onvoldoende elementen (foto, video) om de initiële slijtage in te schatten, zal het vervangingsbedrag exclusief ten laste van de huurder zijn.

Bij elke beschadiging zal de voorkeur worden gegeven aan de herstelling van het beschadigde element boven vervanging. Indien het (de) beschadigde element(en) echter onherstelbaar is (zijn), zal (zullen) deze moeten worden vervangen door nieuwe exemplaren.

Dit is het geval zelfs wanneer de schade betrekking heeft op een enkel onderdeel dat niet kan worden hersteld of vervangen. Indien een kleine beschadiging de onbruikbaarheid van de apparatuur tot gevolg heeft, wordt de apparatuur in haar geheel vervangen. De kosten van vervanging komen uitsluitend ten laste van de verantwoordelijke partij, behalve wanneer het gebroken voorwerp ouder is dan 10 jaar. In dat geval geldt vanaf het elfde jaar een coëfficient vetusteit van 5% per extra jaar en tot een maximum van 50% aan kostenverdeling tussen de eigenaar en de huurder. Werkuren en btw blijven ten laste van de huurder.

In geval van een onderbreking van de huur ten gevolge van een defect of een incident waarbij de verantwoordelijkheid van de huurder in het geding is of nog moet worden vastgesteld, zal de huurder geen aanspraak kunnen maken op terugbetaling van de huurprijs. Bovendien, indien de huurder een vervangwagen wenst om zijn reis voort te zetten, blijft de nieuwe huur ten zijne laste, evenals elk bedrag dat uit deze nieuwe huur voortvloeit, zoals de waarborg.

De niet gedekte bedragen door de verzekering voor de repatriëring van het voertuig kunnen van de huurder worden gevorderd of van de waarborg worden afgehouden op vertoon van een betalingsbewijs van de eigenaar. Indien de eigenaar zich moet verplaatsen om het voertuig te repatriëren, blijven de kosten voor de terugreis van het voertuig ten laste van de huurder wanneer deze verantwoordelijk is voor de herkomst van de immobilisatie van het voertuig.

De huur wordt uitdrukkelijk overeengekomen en aanvaard met inachtneming van de geldende wetten en voorschriften. De partijen verbinden zich ertoe een zo gedetailleerd mogelijke inventaris op te stellen van de inboedel, met een overzicht van het voertuig op het begin van de huur en op het ogenblik dat het wordt teruggegeven. Het uitgifte- en innameformulier van het huurcontract bij ophalen en terugbrengen van het voertuig wordt door de partijen gezamenlijk opgemaakt en heeft dezelfde bewijskracht, waarbij de bewijslast berust bij de partij die de juistheid van de inventaris van de inboedel betwist.

De huurder neemt het voertuig in de staat waarin het zich bevindt op de dag dat hij het voertuig in bezit neemt.

Bij gebrek aan een ingevuld uitgifteformulier van de staat waarin het voertuig zich bevindt, wordt de huurder geacht het genoemde voertuig zonder verdere formaliteiten in goede staat en schoon te ontvangen. Zodra de huurder het voertuig in bezit neemt, is de huurder verantwoordelijk voor het gebruik, de controle en de bescherming ervan. Bij teruggave van het voertuig wordt de eigenaar geacht het genoemde voertuig zonder verdere formaliteiten in goede staat en schoon te ontvangen. In geval van schade die bij het innameformulier bij terugkeer wordt gemeld en waarvan de huurder de juistheid betwist, is het aan de huurder om de nodige bewijzen te leveren waaruit blijkt dat hij niet aansprakelijk is voor de schade. Anders kan hij zich niet van zijn verantwoordelijkheid ontdoen.

Gebruik van het voertuig

De huurder geniet van het voertuig en gebruikt het onder normale en conventionele gebruiksomstandigheden.

De huurder verbindt zich er met name toe alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen voor het gebruik, en zich strikt te houden aan de voorschriften van de wegcode of de geldende regelgeving.

Het is verboden voor de huurder om het voertuig te gebruiken:

 • om deel te nemen aan autosportevenementen, voertuigtests en autorijlessen;
 • om goederen of personen te vervoeren tegen vergoeding;
 • om deel te nemen aan enige vorm van humanitair konvooi zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar;
 • om tijdens de huurperiode naar een oorlogsgebied of een gewapend conflictgebied te reizen;
 • voor het trekken, slepen of verplaatsen van een ander voertuig op welke manier dan ook;
 • en overbeladen met een aantal personen of een laadvermogen dat de door de fabrikant opgegeven waarden en eisen overschrijdt;
 • voor het vervoer van ontvlambare, ontplofbare, giftige of gevaarlijke stoffen;
 • om een overtreding te begaan.

De betaling van een eventuele schadevergoeding naar aanleiding van een storing van een element als bedoeld in artikel 8 is afhankelijk van de naleving van deze procedure door de huurder.

Het gehuurde voertuigkan worden uitgerust met een GPS-tracker voor de veiligheid van de eigenaar en de huurder. De eigenaar mag dit apparaat niet gebruiken om inbreuk te maken op de privacy van de huurder. In het geval dat de GPS tracker een geolocatie registreert die uitgesloten is van het huurcontract, zoals een niet aangegeven bezocht land of een van de hierboven opgesomde punten, kan een verval van verzekeringsdekking worden toegepast en kan de huurder wettelijk en financieel aansprakelijk worden gesteld in geval van schade en/of elk ander gevolg dat voortvloeit uit de niet opgegeven of een niet-toegestane geolocatie van het contract.

Verzekering

Verzekering en assistentie komen overeen met degene die in de reservatieaanvraag zijn vermeld, die tegen betaling van de reservatie worden afgesloten en op het huurcontract worden vermeld.

Voorkomen van schade: In geval van schade zoals een ongeval, diefstal, verlies, brand, schade veroorzaakt door loslopend wild of elke andere schade, dient de huurder onmiddellijk de politie in te lichten. In dergelijke situaties verbindt de huurder zich ertoe een verslag of proces-verbaal op te stellen of te laten opmaken waaruit blijkt onder welke omstandigheden de genoemde schade zich heeft voorgedaan. In geval van dergelijke schade, verbindt de huurder zich ertoe de eigenaar en Yescapa hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen door het sturen van een e-mail.

Indien de huurder een aanrijdingsformulier opstelt, moet dit op de plaats van het ongeval, samen met de andere bij het ongeval betrokken bestuurder, worden ingevuld overeenkomstig de geldende praktijken en voorschriften, zonder dat enig punt wordt ontweken of genegeerd, of zelfs maar gedeeltelijk, onjuist of op een moeilijk leesbare wijze wordt ingevuld. Bij het maken van schetsen moet bijzondere zorgvuldigheid worden betracht. Indien bij het ongeval meerdere voertuigen zijn betrokken, moet de huurder een aanrijdingsformulier opmaken met de bestuurder van het voertuig dat hem voorgaat, en een aanrijdingsformulier met het voertuig dat hem volgt. Indien de andere bestuurder weigert het aanrijdingsformulier van het ongeval in te vullen of te ondertekenen, moet de huurder op zijn minst de nummerplaat van het voertuig van de tegenpartij noteren. De huurder moet dan proberen de getuigenis te verkrijgen van mensen die getuige zijn geweest van het ongeval, of de tussenkomst vragen van een politieagent.

Het naar behoren ingevulde aanrijdingsformulier moet naar de verzekeringsmaatschappij worden verstuurd uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat het vooraf is voorgelegd en gevalideerd door de eigenaar, die verplicht is deze termijn, die een kwestie van openbare orde is, in acht te nemen (art. L. 113-2 van de Wet betreffende de verzekeringen).

Pechbijstand

De pechbijstand kan 7 dagen per week en 24 uur per dag worden gecontacteerd als het voertuig niet meer rijdt, d.w.z. als er een waarschuwingslampje op het dashboard gaat branden of als het voertuig niet meer start of als er niet meer veilig mee kan worden gereden. De huurder is verplicht de procedure te volgen die beschreven staat op het verzekeringsattest. In geval van een defect aan de uitrusting (vb. koelkast) moet de huurder de eigenaar contacteren om te horen of het voertuig naar een garage moet worden gebracht.

De waarborg kan worden gebruikt om de kosten van de herstelling van het voertuig te dekken in geval van schade. Het kan ook worden gebruikt om de franchise van de verzekering te dekken. De waarborg dient tevens ter dekking van de overschreden kilometerlimiet en alle andere bedragen die de reiziger aan de eigenaar verschuldigd is ten gevolge van de huur, overeenkomstig de clausules van het huurcontract. Het beheer van de waarborg hangt af van de ondertekening door beide partijen (reiziger en eigenaar) van het huurcontract en het uitgifte- en innameformulier bij vertrek en terugkeer van het gehuurde voertuig.

In het geval de waarborg wordt beheerd door de eigenaar:

De eigenaar ontvangt de waarborg persoonlijk, waarvan het bedrag op de huurovereenkomst moet worden vermeld. De waarborgsom kan worden betaald via overschrijving, met contant geld of een andere betalingswijze die vooraf tussen de huurder en de eigenaar is overeengekomen. Indien de eigenaar de waarborg niet heeft ontvangen op de dag van vertrek, moet de eigenaar de huur weigeren en dus de huidige huur annuleren. De huurder ontvangt geen terugbetaling.

Indien het voertuig geen eigenaardigheden vertoont, moet de eigenaar verplicht de waarborgsom terugbetalen bij het terugbrengen van het voertuig.

Indien het voertuig een of meerdere gebreken vertoont, moet de eigenaar de volledige waarborgsom inhouden totdat het bedrag van de uit te voeren herstellingen bekend is. Het bedrag van de waarborg moet in het huurcontract worden vermeld in de daarvoor bestemde ruimte.

In geval van overschrijding van het vastgestelde aantal kilometers, het niet aanvullen van de brandstoftank, een vertraging van meer dan 2 uur door de huurder en/of bewezen nalatigheid (zie artikel 9), zal de eigenaar het voor de voornoemde gevallen aangegeven bedrag inhouden en innen overeenkomstig deze clausules, na dit te hebben aangegeven op het innameformulier van het huurcontract, die verplicht door beide partijen moet worden ondertekend.

De waarborg kan worden gebruikt ter dekking van tolgelden of boetes die de huurder bij terugkeer aan de eigenaar moet aangeven. Indien er bij de teruggave van het voertuig geen voorziening is getroffen en er later aan de eigenaar tolgelden en/of boetes in rekening zijn gebracht op data die overeenkomen met een huurperiode, blijft de huurder aansprakelijk voor dit bedrag en verantwoordelijk voor eventuele bijbehorende sancties (verlies van punten, intrekking rijbewijs, ...).

De waarborgsom kan niet door de eigenaar worden ingehouden indien Yescapa aangeeft dat het bedrag geheel of gedeeltelijk aan de huurder moet worden teruggegeven. Indien de borgsom niet binnen de schriftelijk meegedeelde termijn wordt teruggegeven, is de eigenaar volledig aansprakelijk tegenover de bevoegde autoriteiten. Yescapa verbindt zich ertoe de advertentie van een verhuurder die in het kader van een bemiddeling ten onrechte een waarborgsom inhoudt, offline te halen. Indien Yescapa niet binnen de voor de schadeclaim geldende termijn op de hoogte is gesteld van de inhouding van de waarborgsom, kan de bemiddelingspoging niet worden gegarandeerd.

In het geval dat de waarborg wordt beheerd door Yescapa:

De huurder geeft Yescapa uitdrukkelijk toestemming om de verschuldigde bedragen terug te vorderen, tot een maximum van €2000. Indien het voertuig één of meerdere anomalieën vertoont, heeft de eigenaar 24 uur de tijd na de teruggave van het voertuig om Yescapa te informeren en een maximale periode van 3 werkdagen om een offerte voor te leggen (in geval van onmogelijkheid om een offerte te verstrekken binnen de opgegeven termijn die buiten de macht van de eigenaar ligt, kan Yescapa een andere termijn aangeven). De aldus gemelde anomalieën moeten dezelfde zijn als die welke zijn vermeld op de twee respectieve exemplaren van het huurcontract, die door beide partijen naar behoren zijn ingevuld en ondertekend. De eigenaar heeft het recht de huurder een schadevergoeding te vragen op het moment van het terugbrengen van het voertuig, indien de kosten van de schadevergoeding/compensatie minder dan 100 euro bedragen.

Ongeacht de wijze van beheer van de waarborg, is de huurder, wanneer hij aansprakelijk wordt gesteld voor een schade en/of een boete, aansprakelijk voor het volledige bedrag en kan hij de betaling hiervan, dat de waarborgsom kan overschrijden, niet weigeren.

Voor een snelle afhandeling van eventuele schade verdient een minnelijke schikking de voorkeur. De waarborg en de aanwijzingen van de huidige clausules stellen de partijen in staat een minnelijke schikking te treffen. Indien er echter een conflict is tussen de partijen, biedt Yescapa een bemiddelingsdienst aan. Ons team beschikt niet over de bevoegdheid van een advocaat of een juridische afdeling en biedt ondersteuning op basis van deze clausules en zijn ervaring als bemiddelingsplatform. De tussenkomst van onze ombudsdienst zal negenenveertig euro (€49) kosten en worden aangerekend aan de partij die in gebreke blijft of zal gelijk verdeeld worden tussen de eigenaar en de huurder indien de schade niet formeel aan een van de partijen kan worden toegeschreven.

Tegelijkertijd, of in geval van mislukking, hebben beide partijen de mogelijkheid om namens hen een zaak te openen bij de bevoegde rechter. De partijen bij het contract kunnen zich wenden tot de plaatselijke rechtbank, die bevoegd is voor geschillen onder de 4000 euro.

In het kader van de door Yescapa voorgestelde bemiddeling zijn de huurder en de eigenaar verplicht de aangegeven termijnen te respecteren vanaf de kennisgeving tot de afsluiting van het dossier. De bemiddelingsprocedure kan alleen binnen deze termijnen worden uitgevoerd.

De bemiddeling door Yescapa duurt standaard niet langer dan 30 opeenvolgende werkdagen voor een aangifte. De partijen verbinden zich ertoe bij de afsluiting van het dossier de aangekondigde beslissing en termijn van Yescapa na te leven, alsook de voorziene schadevergoedingen en de eventuele teruggave van de waarborgsom volgens de aangegeven instructies. In geval van een geschil over de sluiting van het dossier kan de tegenpartij of kunnen de tegenpartijen worden onderworpen aan een schorsing van hun gebruikersaccount en hun advertentie indien van toepassing. In sommige gevallen kan Yescapa een verwerkingstijd van meer dan 30 dagen toestaan. De bij de verzekeringsmaatschappij geopende dossiers zijn onderworpen aan de verwerkingstijd van de verzekeraar. Elke schademelding die meer dan 3 dagen na de teruggave van het voertuig en het einde van het huurcontract wordt gedaan, kan niet in behandeling worden genomen.